Ръководството „Употреба на физическа намеса за защита на деца с емоционални и поведенчески затруднения“ е създадено с цел да улесни работата на инструкторите по прилагане на рестриктивна физическа намеса и да очертае основните принципи за провеждане на семинарни занятия. То поставя акцент не само върху това, как трябва да се проведе един семинар по рестриктивна физическа намеса, но и какво представлява самата намеса, за кого е предназначена, кой може да я прилага и при какви обстоятелства.

Основният акцент е поставен върху организационните и педагогически аспекти на обучението, като отчасти са засегнати и основните техники на прилагане на физическа намеса при различни обстоятелства. Ръководството би представлявало интерес за тези, които провеждат обучения и търсят отговор на въпросите:
− По какъв начин трябва да подготвя своята учебна програма?
− Какво не бива да допускам и пропускам при подготовката и провеждането на тренинга по физическа намеса?
− Какъв трябва да е моя подход и как да преподам това, което знам и мога?

Настоящото ръководство е единственото издадено у нас ръководство по физическата намеса. Като такова то поставя много въпроси, които до момента са оставали извън общественото полезрение, но вероятно са вълнували специалистите, работещи с деца с чести агресивни прояви.

Цена: 15 лв

заявка