Целта на ръководството е да предложи нов поглед върху работата с деца с емоционални и поведенчески затруднения и възможностите, които разкрива позитивният поведенчески подход. Екипът на Фондация „Партньори-България“ разработи ръководството в рамките на проект „Позитивни подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения“, реализиран с подкрепата на Фондация ОАК и Фондация Лале. Информацията е разпределена в тематични модули, включващи – основна тема, практически упражнения и под-теми. Представените материали са структурирани по начин, улесняващ провеждането на обучения на специалисти в сферата на образованието и социалните грижи.

Разработената методология за работа с деца с предизвикателно поведение е основана на подход, ориентиран към правата на детето. Ползвайки както чуждия опит, така и собствения практически опит на екипа в ресурсните детски центрове на фондацията в градовете Самоков и Дупница, авторите синтезират и представят в обобщен вид модела „Позитивни подходи за работа са деца с емоционални и поведенчески затруднения“ представен в това ръководство. В него са съчетани както практическа, така и консултативна работа от страна специалистите, работещи с деца. Ръководството съдържа инструменти за диагностика и оценка, формуляри за изграждане на план за подкрепа и други полезни приложения, обслужващи работата със семействата на децата. Пособието е полезно за образователните институции, здравните и социалните служби, както и за неправителствените организации, работещи в полето на детската грижа.

Цена: 15 лв

заявка