Методическото пособие „Развиване на умения за самостоятелен живот“ е насочено към специалисти в сферата на образованието и социалните дейности и предлага методика за интерактивно обучение на деца и млади хора за развиване на умения за самостоятелен живот.

То съдържа теми, обединени в 5 тематични области: здравословен начин на живот, общуване и социални контакти, себепознание, права и гражданско поведение, умения за социално включване. Всяка тема съдържа комплекс от упражнения с приложения; теоретичен материал за водещия и за участниците; допълнителни материали. Към всяка тема е посочена актуалната нормативната уредба.

Пособието получи одобрение от Министерство на образованието и науката като методическо ръководство, което е в синхрон с държавната политика, закони и стратегически документи в областта на закрилата и благосъстоянието на децата за повишаване качеството на услугите в специализираните институции за деца.

Цена: 15 лв

заявка