Наръчникът за управление на конфликти сред ученици от горна училищна степен  е подготвен  за учители и други специалисти, работещи с младежи. Състои се от пет глави с развити уроци, които въвеждат учениците в динамика на конфлика, стилове за разрешаване на конфликти, емоции и конфликтни ситуации, методология за управление на конфликти. Последната част от разработените уроци е организирана в глава, посветена на медиация между връстници. Тази част подготвя учениците за посредничество при спорове между техните връстници, когато не е възможно директно постигане на съгласие и помирение между тях.

Публикацията „Управление на конфликти в горна училищна степен“ е част от трилогията „Управление на конфликти в училище на фондация“Партньори – България“. Трилогията предлага последователен подход за въвеждане на децата от начална, средна и горна училищна възраст в изкуството на позитивното общуване и ефективното решаване на спорове и конфликти, които често възникват между тях. Пособията са предназначени за учители, педагогически съветници и психолози, както и за всички, които работят с деца и младежи. Развита в лесно осъществими интерактивни уроци, предназначени за класни и извънкласни занимания, програмата представлява ценен ресурс за училища, детски и младежки центрове. Трилогията се издава с подкрепата на Международен женски клуб – София.

Цена: 10 лв

заявка