Ориентиран към правата на детето подход за превенция на тормоза в институциите за деца в конфликт със закона

Фондация „Партньори – България“ в партньорство със Save the Children, Италия, Университета на Болоня и  PAR Португалия приложиха ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза в структури за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни. Тази дейност бе подкрепена от Европейската комисия в рамките на Програма „Права, равенство и гражданство“- JUST/2014/AG/.

Партньорите работиха за повишаване на нивото на разбиране на явлението тормоз, както от страна на работещите в системата за младежко правосъдие, така и сред децата, настанени в структурите на системата.

Проучването на екипа в структурите за изтърпяване на наказанията показа, че тормозът е част от живота на голяма част от децата в структурите за задържане и изтърпяване на наказанията като особено уязвими са тези, които са новопостъпили. Най-чести форми на тормоз са индиректния тормоз, вербалния и физическия тормоз. Последствията от тормоза са свързани с повишена тревожност, различни психо-соматични симптоми, депресия и изолация на жертвата. Установени бяха и факторите на средата, които съдействат за минимизиране на инцидентите на тормоз. В среда, в която доминира култура на насилие, власт и контрол между задържаните в структурите за изтърпяване на наказанията, тормозът се среща много по-често. Тормозът намалява или изчезва в среда, в която правилата и нормите са налице и се изпълняват, има система за наблюдение и контрол върху изпълнението на правилата, а средата стимулира отношения на коопериране, сподеряне и доверие. Други благоприятни аспекти на средата са наличието на смислени дейности – учебни, спортни, артистични и трудови занимания, които изпълват времето на децата и младежите и им помагат да развиват знания и умения в унисон с техните житейски цели и проекти.

Предоставени бяха практически инструменти за разпознаване и ефективно справяне с тормоза за да се намалят инцидентите на тормоз и последствията от тях. С тези инструменти се цели да се повиши способността на тези структури за превенция, идентифициране и справяне със случаите на тормоз. Те включиха:

  1. Въпросник за оценка на възприятието на тормоза от страна на децата и от страна на работещите учители, възпитатели, социални работници и психолози в структурите за правораздаване и изтърпяване на наказанията за малолетни и непълнолетни. Резултатите от проучването дадоха насоки за прилагане на следващите фази от процеса.
  2. Прилагане на процес на самооценка чрез инструмент за оценка на капацитета за предотвратяване и справяне с тормоза и за оказване на подкрепа при създаване на нови или засилване на съществуващите политики и процедури срещу него.  Идентифицират се техните силни и слаби страни и се набелязват необходимите мерки за разработване на всеобхватна политика и процедури за справяне с тормоза между децата в структурите.
  3. Експериментална фаза, при която се прилагат мерките, които се определят като приоритетни и се развива Политика и План за действие, специфични за всяка структура. Тази фаза включва и Тренинг програма в шест модула, която цели развитие на капацитета и на децата, и на персонала да идентифицират инцидентите на тормоз и да приложат мерки за една по-сигурна среда.

Партньорите, изготвиха и набор от насоки относно начините за предотвратяване и справяне със случаите на тормоз. Формулирани бяха и препоръки за подобряване на средата в структурите за изтърпяване на наказанията за малолетни и непълнолетни.

Изготвеното Ръководство представлява крайният продукт на дейността като обобщава цялостния опит и анализира докладите и препоръките, изготвени в рамките на всяка фаза от процеса, прилаган в структурите.

Линк към английския вариант на Ръководството

Линк към българския вариант на Ръководството

Линк към брошура за деца на български