Правата на човека и важните принципи като достойнство, справедливост, уважение и равенство са в основата на нашата дейност. Специален фокус поставяме върху правата на детето, правата на гражданите и правата на жените. Нашите проекти са насочени към изграждане на здрави връзки с хора и общности с цел социално включване, участие и подобряване на качеството на живота. Подкрепяме участието на децата, младите хора, малцинствата и хората в неравностойно положение, съдействаме за техния достъп до образование, социални услуги и икономически възможности. Помагаме им да изградят връзки с другите, да търсят работа или да учат, да преследват своите цели и интереси. Организациите и общностите се развиват най-добре, когато всеки дава своя принос, има глас и участие и когато съществува система за взаимна подкрепа.

Нашата методология включва кооперативно планиране, изграждане на консенсус с всички заинтересовани страни, фасилитиране на диалог и медиация при конфликти. Намирането на обща основа за работа и изграждането на партньорства за сътрудничество са в основата на начина, по който работим.