Медиацията като способ за алтернативно решаване на спорове

От създаването си през 90-те години Фондация „Партньори – България“ работи за въвеждане на методи за алтернативно решаване на спорове като една възможност гражданите да получат по-добър достъп до правосъдие извън рамките на съдебната система. Сред проектите в тази посока са:

  • Търговска медиация /1998-2000/;
  • Създаване на помирителни комисии и центрове по медиация в общности със смесено население /2000-2007/;
  • Въвеждане на курс по алтернативно решаване на спорове в българските университети /2000-2002/;
  • Въвеждане на система за алтернативно решаване на спорове в затворите /2002-2004/;
  • Развитие на услуги по семейна медиация и създаване на Център по семейна медиация в София /от 2002 до сега/;
  • Управление на училищни и семейни конфликти чрез медиация /от 2008 до сега/.
  • Повишаване на капацитета на организациите, които обучават медиатори, чрез създаване на национални Стандарти за обучение на медиаторите /2019-2020/.

Експерти на ФПБ работиха за създаване на центрове за разрешаване на конфликти чрез медиация и помирение в общности в Ливан и в Йемен /2010-2016/. Извършен бе анализ на конфликтите сред младежи от университети в Йордания, където бе проведено и обучение по медиация сред специалисти от различни професии.

ФПБ получава подкрепа за осъществяването на тези проекти от довори като Американската агенция за международно развитие, Институт „Отворено Общество“, Европейската комисия и Европейски социален фонд и много други частни и публични донори у нас и в чужбина.

Развитие на услуги по семейна медиация в София

Центърът по семейна медиация бе създаден в рамките на програма “Развитие на услуги по семейна медиация в София”, първаначално финансирана от Фондация “Отворено общество” /2002-2004/. Програмата има следните цели:

– Развитие на сътрудничество със Софийски районен съд и с други съдилища и организации, които ще насочват случаи към медиация

– Повишаване на осведомеността на обществото за медиацията като алтернатива при решаването на семейни спорове и популяризирането на медиацията като функциониращ механизъм за разрешаване на семейни спорове

– Разрешаване на конкретни семейни спорове и смекчаване на негативното им въздействие върху децата

– Подкрепа на държавна политика, която ще улеснява приложението на медиацията като обещаващ механизъм за разрешаване на семейни спорове.

– Обмяна на опит с партньорските организации в Централна и Източна Европа, особено с “Партньори-Чехия” и “Партньори-Полша”, които имат дългогодишен опит в семейната медиация, както и текущ обмен на информация и консултиране с екипа на “Партньори за демократична промяна” – САЩ и други организации.

– Обучение на семейни медиатори и създаване на кадри, които специализират в семейни спорове  и предоставят услуги, свързани със семейна медиация.