Фондация „Партньори – България“  /ФПБ/ работи за подобряване на системата за закрила на децата в България. Създадена през 1998 г., организацията има десетки проекти и инициативи насочени към подобряване на достъпа до качествено образование, адекватни здравни грижи и навременна социална закрила на децата.  Ориентираният към правата на детето подход е в основата на дейността на организацията, а гласът на децата и тяхното участие са основен приоритет.  Вярваме, че децата заслужават защита и бъдеще без насилие,  шанс да растат здрави, да получават образование и да растат в една мирна среда.

Повишаване на разбирането за правата на децата

От създаването си през 1998 г. ФПБ работи с международния алианс „Спасете децата“. Едни от първите проекти на ФПБ са свързани с издаване и разпространение на книги, пособия и материали, свързани с Конвенцията на ООН за правата на детето. Курсове за обучение на учители бяха проведени в цялата страна, а специален пет дневен курс за следдипломна квалификация на учители бе въведен в Департамента за квалификация на учители към Софийски университет „Св.Кл.Охридски“.  През 2000 г. фондация „Партньори – България“ отвори първият Център по правата на детето в София с подкрепата на Спасете децата, Швеция. В партньорство със Спасете децата, Обединено кралство и Спасете децата, Швеция, ФПБ проведе изследвания за състоянието на децата в България като идентифицира, различни форми на насилие и мерките, които са необходими, както за превенция, така и за адресиране на проблема и за работа с жертвите.  ФПБ реализира обучителни програми за специалисти, публикува методики, доклади и преводни материали, създаде информационни и ресурсни центрове за работа с деца и семейства в страната, предложи мерки за превенция на маргинализацията на уязвими групи деца и разви модели за работа с деца в риск.

Закрила на деца в риск

Децата от уязвими социални групи са основна целева група в проектите на ФПБ. Примери за дългосрочни програми, насочени към подкрепа на деца в риск, са:

  • Подкрепа на деца, напускащи институциите, в техния преход към независим живот;
  • Образование в правосъдие за деца в конфликт със закона;
  • Национална кампания за безопасен интернет за деца;
  • Превенция и противодействие на трафика на деца;
  • Подкрепа на деца, оставени в страната от родители, работещи в чужбина;
  • Социално включване и помощ за деца в риск от отпадане или вече отпаднали от училище;
  • Подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения.

Тези програми се осъществяват в сътрудничество с местни и международни неправителствени организации, с общини и държавни институции.

Децата в мрежата

С подкрепата на посолството на Обединеното кралство в София и в партньорство с ДАЗД организацията проведе първата национална кампания за безопасен интернет. Видео материалът „Никога не знаеш кой стои от другата страна“ беше показван по националната и други телевизии, а постери и билбордове бяха поставени в цялата страна.

Изработено и публикувано беше и пособие „Безопасен интернет“, предназначено за учители и представители на други професии, работещи с деца.

Превенция и противодействие на трафика на деца

ФПБ работи в консорциум, ръководен от Спасете децата, Норвегия, включващ организации от 8 Балкански страни и насочен към проучване на трафика на деца и жени, особено на различни форми на сексуална и друга експлоатация на жени и деца. Моделът на ФПБ за превенция на експлоатацията и маргинализирането на деца и млади хора, развит в гр. Кюстендил, показа ефективност на мерките, приложени при широко партньорство и координация в общността. През 2004-2008 г. в международен консорциум воден от Спасете децата, Италия и подкрепен от Европейската комисия, ФПБ проведе национално изследване за трафика на хора в България и предложи методологическа рамка и модел за работа с жертви на трафик, развит от международния екип.

През 2015 г. фондация „Партньори – България“  си сътрудничи с Terre des hommes и с посолството на Република Франция в България за проучване на децата, жертви на трафик от Сливен, Нова Загора и Пазарджик. Докладът може да бъде изтеглен оттук:

http://tdh-europe.org/upload/document/7240/Tdh_BG_bg.pdf

Подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения

През периода 2006-2016 ФПБ, с подкрепата на фондация ОУК и на Социалния фонд, разви и приложи модел за подкрепа на деца  с емоционални и поведенчески затруднения като разви методология за справяне с проблема на семейството. Национално проучване в началото на програма показа величината на разпространение на явлението „деца с емоционални и поведенчески затруднения“, което често е външна реакция на тормоз или различни форми на насилие върху детето в семейството и извън него. Моделът беше припознат от Държавна агенция за закрила на детето, а на практика приложен в 7 общини в страната. Моделът включва и методология за прилагане на рестриктивна физическа намеса при спазване на изискванията за безопасност и защита на детето.

Повече за създадената методология за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения, можете да видите тук:

Позитивни подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения

Физическа намеса

Превенция на изоставянето на деца

През 2000-2005 г. ФПБ приложи модел за превенция на изоставянето на деца в риск с подкрепата на фондация Крал Боудуин, Белгия и на програма Матра на посолството на Холандия. Моделът беше приложен в 4 града в страната и адресира най-уязвими групи от децата като наблегна на местната подкрепа и работа с институциите. В сътрудничество със Спасете децата, Швеция, ФПБ създаде Рок училище и ресурсен център в град Дупница с цел социално включване на децата в риск от отпадане от  училище и оказване на подкрепа на тях и техните семейства.

Подкрепа на деца, оставени в страната от родители, работещи в чужбина

В партньорство със седем европейски страни и неправителствени организации ФПБ разви методология за подкрепа на деца, оставени в страната от родители, работещи в чужбина. Изследване на ФПБ на състоянието на тези деца показа величината на проблема в страната, а опитът на партньорите от другите страни помогна за развитие на модел за подкрепа на деца.

В ресурсния център на ФПБ в гр.Дупница бяха предложени директни услуги и консултации на деца и семейства. Тази дейност бе подкрепена от Fondacione Albero de la Vita, Italy и от програма Грундвиг на Европейската комисия.

Докладът за състоянието на децата, оставени в страната от родители, работещи в чужбина, може да бъда изтеглен оттук:

Children Left Behind in Bulgaria 2015_PBF study

 

Превенция на агресията и тормоза в училище

Фондация „Партньори – България“ в партньорство със Save the Children, Италия, Университета на Болоня и  PAR Португалия приложиха ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза в структури за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни. Тази дейност бе подкрепена от Европейската комисия в рамките на Програма „Права, равенство и гражданство“- JUST/2014/AG/. Партньорите работиха за повишаване на нивото на разбиране на явлението тормоз, както от страна на работещите в системата за младежко правосъдие, така и сред децата, настанени в структурите на системата. Предоставени бяха практически инструменти за разпознаване и ефективно справяне с тормоза за да се намалят инцидентите на тормоз и последствията от тях. С тези инструменти се цели да се повиши способността на тези структури за превенция, идентифициране и справяне със случаите на тормоз. Формулирани бяха и препоръки за подобряване на средата в структурите за изтърпяване на наказанията за малолетни и непълнолетни.  Разработената програмата цели подобряване на отношенията между децата, стимулиране на разбирането и сътрудничество между тях, засилване на ролята на правилата и механизмите за борба с тормоза и в крайна сметка намаляване на случаите на агресивни прояви.

В периода 2015-2018 Фондация „Партньори-България“ работи по проект на програма Еразъм но Европейската комисия, който спомогна за развиване и прилагане на ефективен, общоучилищен модел за превенция и реакция на училищния тормоз, основан на алтернативни начини за разрешаване на конфликти между децата.  Чрез въвеждане на нови инструменти за работа в училище, партниращите организации от Малта, Унгария и България постигнаха културна промяна чрез обучение в комуникативни умения и алтернативни методи за разрешаване на конфликти като медиация и възстановителни практики.

През 2018 г. Международен женски клуб, София подкрепи ФПБ за създаване на учебна програма за решаване на конфликти в начална, средна и горна  училищна степен. Програмата бе публикувана като трилогията „Разрешаване на конфликти в училище“ и представена на учители от пилотно училище в София. Трилогията предлага последователен ориентиран към решения подход за въвеждане на децата от начална, средна и горна училищна възраст в изкуството на позитивното общуване и ефективното решаване на спорове и конфликти, които неминуемо възникват в отношенията между тях.

Друг важен принос на организацията е развитието на нови модели и практики за подобряване на правосъдието за малолетни и непълнолетни правонарушители.

Публична политика за закрила на децата

ФПБ работи за подобряване на политиката за закрила на децата и ежегодно публикува доклади за състоянието на децата в страната. Чрез изследвания и анализи, оценка на състоянието на уязвими групи деца в страната и изработване на препоръки, организацията цели да предостави солидна информация на местната и централна власт за вземане на решения, които да подобрят системата за закрила на децата и семействата.

ФПБ е член на Национална мрежа за децата, участва в Експертния съвет за безопасен интернет на фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и в консултативната работна група „Ключ към училище без страх“ на фондация „Анимус“. ФПБ е участвала в работата и на Националната комисия за борба с трафика на хора и в Националния съвет към Държавна агенция за закрила на детето.

ФПБ поддържа своя политика за безопасност и закрила на децата и изисква от служителите си да спазват политиката и етичните стандарти на организацията при работа с деца. Организацията е лицензиран доставчик на социални услуги за деца от Агенцията за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето.

Политиката на организацията за закрила на детето може да бъде видяна тук:  PBF_Child Safeguarding Policy rev2021