Фондация „Партньори – България“  получи подкрепа от Български фонд на жените чрез конкурс „Мисия: възможна“ за финансиране на организационни и административни нужди през 2024 г. Програмата се осъществява в рамките на проекта “Building an Inclusive Resilient Democratic Society in Bulgaria” (BIRDS in BG), реализиран от БФЖ в партньорство с Български център за нестопанско право и Фондация Impact Drive, с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Програма „Мисия: възможна” цели да допринесе за изграждането на приобщаващо, устойчиво и продемократично гражданско общество в България чрез предоставяне на финансова подкрепа за граждански организации, чиято основна мисия и дейности са защита, насърчаване и повишаване на осведомеността относно основните права, ценностите на ЕС, върховенството на закона и демокрацията и които работят по оспорвани и често пренебрегвани теми като правата на жените и на другите уязвими групи, включително и по проблеми, свързани със системните първопричини за бедността и неравенството в страната ни.

Получената подкрепа ще даде възможност фондация „Партньори – България“ да развива своите програми за образование по правата на човека и образование в демократично гражданство. Работи се по създаване на иновативни методи и ресурси за обучение по правата на жените, за повишаване на медийната грамотност и за развитие на умения за разрешаване на спорове и конфликти. Планират се обучения за младежи от страната, както и подкрепа на местни инициативи, показващи активна гражданска позиция и мобилизиране на общностите за позитивна социална промяна.

ФПБ работи за повишаване на осведомеността относно основните права на човека и тяхната универсалност като насочва вниманието към уязвими групи и влиянието на вредни традиционни културни практики, към бедността и социалното неравенство. ФПБ инвестира в образование по правата на човека и демократична култура на млади хора, включваща ценности като зачитане на човешкото достойнство и културните различия, демокрацията, справедливостта, равенството и върховенството пред закона. ФПБ продължава тази дейност като ще разшири методологията за прилагането на придобитата демократична и правозащитна компетентност с още креативни и ангажиращи общността методи, отговарящи на нуждите на младите хора от смисъл и иницииране на промяна.

Участниците в програмите за обучение по права на човека разглеждат различни проблеми, свързани с правата на човека, пред които са изправени жените, например, насилието над жени; свръхнатоварването на работещите майки; ранните бракове, особено сред ромските момичета; високият риск от бедност и социална изолация при възрастните жени. ФПБ  работи и срещу дискриминацията към жени и момичета от етническите малцинства, често подложени на множествена дискриминация (по пол, етнически и религиозен признак, класа и др.).

Дейността се изпълнява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Българския фонд за жените, Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито БФЖ, нито ЕС, нито ЕИАОК могат да бъдат държани отговорни за тях.