Като член на PartnersNetwork  фондация „Партньори – България“ работи за укрепване на мирните процеси по света като допринася за по-голямо участие на гражданското общество в трансформацията и разрешаването на конфликти и в използването на ненасилствените форми на решаване на проблемите. Фондацията си сътрудничи с членовете на PartnersNetwork и с други международни организации за съвместно прилагане на модели, улесняващи постигането на мирно развитие. По-долу са дадени примери за проектите на организацията в тази област.

Инициатива за изграждане на мира

Като част от международен консорциум, подкрепен от Европейската комисия и воден от International Alert /2007-2010/, екипът даде своя приност за развитие на международен опит в предотвратяване на конфликти, за да се гарантира, че всички участници, включително институциите на ЕС, могат да направят информирани и основани на доказателства политически решения в конфликтни ситуации. Този проект се изпълни в над  20 държави от пет континента. Направени бяха изследвания, за да се изучат първопричините за потенциален или действителен конфликт и да се формулират препоръки. Проектът създаде и укрепи капацитета на широка мрежа от организации, в рамките на ЕС и извън него, за участие в съгласуван, координиран и ефективен подход към предотвратяването на конфликти. В рамките на консорциума работата на екипа беше насочена към тематичните области Демократизация, Изграждане на капацитет, Медиация и диалог. Екипът работи  в  Белгия, Грузия, България, Словения, Полша и Чехия. Следните публикации бяха подготвени с усилията на нашия екип:

 

Система за ранно предупреждение: от анализ към действие

Проектът продължи под името Инициатива за изграждане на мира – система за ранно предупреждение: от анализ към действие /2009-2012/. Нашият екип работи върху изследване на климатичните промени и конфликтните ситуации  в Мексико и Аржентина. Заедно с колегите от „Партньори – Мексико“ и Партньори – Аржентина“,  бе извършен анализ на съществуващите мерки във връзка с изменението на климата. Проведени бяха семинари за изграждане на капацитет на гражданското общество за разработване на системи за ранно предупреждение в тези две държави. Екипът проведе задълбочени теренни проучвания за това как управлението, достъпът и контролът върху ресурсите влияят върху динамиката на конфликтите и потенциала на кризата с климата да изостри тези напрежения. Разработена беше методология за въвеждане на чувствителни към конфликтите подходи за адаптация към изменението на климата. Те бяха споделени с професионалисти, които продължиха да проучват въздействието на измененията на климата върху тяхната общност или държава.

Резултати:

 • Проведени две проучвания за връзката между въздействията от изменението на климата, степента на уязвимост на общностите и потенциала за конфликт в Мексико и Аржентина;
 • Проведени работни срещи в Латинска Америка за повишаване на осведомеността относно адаптацията към изменението на климата и връзката с конфликтите;
 •  Фасилитиране  на междусекторния диалог между различни групи с цел управление на спорове и конфликти, предизвикани от конкуренцията за природни ресурси и от фактори на околната среда.
 • Разработени насоки и методология , регистрираща конфликти, които възникват като последствия от изменението на климата.

 

Програма за превенция на конфликтите в малките общности в Йемен

В рамките на РartnersNetwork, екипите на фондация „Партньори –  България“ и „Партньори – Йемен“  изпълниха  Програма за превенция на конфликтите в малките общности (Y-CCM). С нея бяха създадени устойчиви структури за превенция и решаване на конфликти в общността. Обучени местни медиатори работиха върху конфликти, свързани с разпределение на земята, водата и природните ресурси, достъпът до здравни услуги и образование. Програмата беше подкрепена от Европейската комисия и от Британското министерство на външните работи (2010-2015 г.). Обхванатите общности бяха  Mareb, Al-Jawf, Shabwah, Al-Bayda, Abyan, Lahij, Adan, и Ta’izz.

Първоначалнаият анализ на конфликтната ситуация в Йемен, отбеляза проблемите и възможностите за управление на конфликти и въвеждане на програми за развитие в Йемен, особено в отдалечените планински райони, където повечето международни организации избягват да работят поради проблеми със сигурността. Племенните конфликти представляват значително предизвикателство за развитието и демократичните реформи в Йемен и застрашават стабилността на Йемен и региона. Въпреки усилията на държавните институции да управляват конфликтите, традиционните системи за разрешаване на конфликти прогресивно намаляват своята ефективност и влияние. Програмата се насочи към изграждане на капацитет и институционално укрепване, за да се създадат устойчиви механизми за справяне с конфликтите и за развитие на уменията на местните хора да поддържат мира.

Резултати:

 • Изграждане на доверие между заинтересовани страни от племенните общности и държавните и общински институции;
 • Създадени устойчиви мрежи и структури /органи за посредничество и помирение / за справяне с конфликти във връзка с използване на земята и водата, природните ресурси, образователните и здравните услуги и развитието на частния сектор;
 • Изграден местен капацитет за справяне с въпроси от общ интерес и увеличен брой инициативи от местните хора, предприети за предотвратяване и разрешаване на конфликти.

 

Овластяване на организациите на гражданското общество, работещи за правата на жените и равенството между половете в Западните Балкани

С водеща  организация РartnersNetwork  и в сътрудничество с „Партньори – Косово“, Хелзинкския комитет за правата на човека, Сърбия и Гражданската инициатива на жените ANTICO, Македония,  този комплексен проект целеше свързване и овластяване на организациите на жените от Западните Балкани. Анализирани бяха пречките пред участието на жените, бяха разработени стратегии за преодоляването им. Изграден беше капацитета на жените – участнички за разработване на инициативи и участие в транснационални партньорства с други подобни организации на гражданското общество. Чрез тези дейности участниците заеха по-активна роля в процеса на вземане на решения в техните общности. Проектът беше подкрепен от Европейската комисия /2010-2013/.

Резултати:

 • Повишаване на осведомеността на женските организации на гражданското общество и общинските служители относно правата на жените и равенството между половете, приложими в Косово, Сърбия и Македония;
 • Подобряване на капацитета на лидерите на гражданското общество да преодоляват пречките пред гражданското участие на жените;
 • Засилен професионален капацитет на организациите на жените в Западните Балкани;
 •  Подобрени отношения между общините и гражданското общество, довели до съвместни устойчиви партньорства за инициативи в общността;
 • Създаване на мрежи от организации на жените в Западните Балкани, които защитават уязвимите жени чрез редовен и организиран обмен.

 

Програма за икономическо овластяване на жените

Косово

В сътрудничество с „Партньори – Косово“ екипът работи за повишаване на осведомеността за съществуващите правни рамки за защита на икономическите права на жените и даде възможност на жените да участват в икономическото развитие в Косово. Проектът беше реализиран в провинциите Мамуш, Круше и Мадхе и бе подкрепен от Европейската комисия /2010-2012/. Работейки с общинските власти и с лидерите на маргинализирани групи жени, чрез проекта бе изграден капацитета на жените за разработване и прилагане на устойчиви икономически инициативи. Освен това, обученията и дейностите помогнаха на жените да развият отношения на доверие и умения за участие в по-широки граждански процеси.

Резултати:

 • Повече от 300 жени участваха в обучения по теми като права на човека, равенство между половете, развитие и управление на проекти;
 • На жените бяха предоставени ресурси за развитие на местни бизнес инициативи.
 • 12 съвместни сесии за планиране бяха проведени с цел идентифициране на нуждите; създадени бяха планове за действие за адресиране на конкретни проблеми на общността;
 •  Постигнатото сътрудничество с общинските власти гарантира насочена към нуждите на уязвими групи жени местна политика и практика.

 

Йордания

Програмата в Йордания, озаглавена „Овластяване на жените чрез икономическо наставничество“, беше приложена в партньорство с „Партньори – Йордания“. Тя имаше за цел да развие капацитета на  жени от отдалечени по-консервативни райони да участват в процесите на местно развитие. Подкрепено бе наставничество от  жени с успешен собствен бизнес по отношение на специфични групи уязвими жени от 12 трудно достъпни общности в Йордания. Анализирани бяха причините за ограниченото участие на жените в социалния и икономически живот на Йордания и беше предоставено обучение по теми като управление на проекти, общинско бюджетиране на принципа на равенство между половете и прилагане на правните рамки за защита на правата на жените. Проектът предостави подкрепа на уязвимите жени да се включат активно в устойчиви икономически инициативи на местно ниво с цел намаляване на бедността и повишаване на гражданското участие.

Резултати:

 • Засилено сътрудничество и обмен на знания между жени с успешен бизнес и жени, живеещи в селските райони в Йордания;
 • Повишен капацитет на жени в отдалечени села да прилагат малки икономически инициативи в полза на техните общности;
 • Повишаване на осведомеността на жените и местните власти относно икономическите права на жените и ползите от участието на жените в местното развитие;
 • Засилено участие на жените в процесите на вземане на решения, включително в местните политически институции.