Фондация „Партньори – България“ има солиден опит в прилагането на комплексни програми, насочени към социално включване и подобряване на качеството на живота на маргинализирани групи като малцинствата, децата и младежите в риск.

Междуетническо сътрудничество и развитие на общността

Сложните социални проблеми като неравенството и маргинализацията на малцинствата в България изискват дългосрочни, продължителни усилия от страна на много държавни институции и неправителствени организации. България има значително ромско малцинство, голямо турско малцинство, както и други по-малки малцинствени групи. В най-тежка ситуация е ромската общност: бедността, дискриминацията, лошото качество на сегрегираното образование и ниската квалификация доведе до  постоянна безработица и зависимост от социалната система. Много макро фактори свързани с икономическото развитие, ефективността на правителствата, борбата с организираната престъпност и утвърдените културни нагласи допринасят за проблемите на социалното приобщаване и високата степен на неравенство в региона.

Комплексната дългосрочна програма на фондация „Партньори – България“ Етническата интеграция и разрешаване на конфликти предложи един нов модел за развитие на цялата общност. Програмата създаде инструменти за сътрудничество на местно ниво в 13 града в страната, допринесе за началото на бавна културна промяна и подкрепи развитието на ново поколение лидери.

В началото на този век България пострада, както икономически, така и политически от конфликтната ситуация на Балканите, въпраки че никога не е имала проблематично етническо разделение, за разлика от Босна, Косово и Сърбия. Програмата Етническата интеграция и разрешаване на конфликти бе създадена с цел превенция на потенциални конфликти на етническа основа, за да се гарантира, че мирното съжителство на етническите групи в страната ще продължи и няма да се допусне насилие.

Първоначално програмата започна в град Лом – средно голям град с около 30% ромско население, разположен в най-бедния северозападен регион на България. По-късно програмата се разшири в други общности със смесено българско, ромско и турско население – Видин, Кюстендил, Асеновград, Дупница, Самоков, Търговище, Айтос, Девин, Исперих, Кърджали, Момчилград и Разград.

Целта на програмата, започнала през  2000 г., бе „да насърчава междуетническото и междусекторното сътрудничество, да улеснява помирението между малцинствата, да повишава ефективността на малцинствените групи и други, работещи с тях, за подобряване на състоянието на най-маргинализираните общности. „Партньори – България“ приложиха подход, основаващ се на теория на промяната, споделяна от глобалната мрежа PartnersNetwork: ако изграждаме индивидуални умения, свързваме хората, за да формираме доверие и тесни взаимоотношения помежду им, и  ако изграждаме структури, в които тези хора ще могат да приложат уменията си и да поддържа връзките помежду си, то с времето, предразсъдъците ще намалеят и   условията на живот за всички членове на общността ще се подобрят.

Програмата на Фондация „Партньори – България“ разчита на включването и участието на всички заинтересовани страни, тя е прагматична и ориентирана към решенията. Организацията участва като фасилитатор на процесите. Екипът на „Партньори България” проведе множество обучения, въведе процес на кооперативно планиране и утвърди ценности като равенство, участие, иновация, партньорство във всяка общност. Остави идентифицирането на проблемите и формулирането на работещи решения на самите участници. Подходът илюстрира класическия принцип на разрешаване на конфликти, формулиран от Фишър и Юри, познат като „отделяне на хората от проблема”. Вместо директно да се работи върху предразсъдъците и конфликтите,  екипът насочи участниците да работят рамо до рамо по проблеми, които засягат цялата общност – проблеми като икономическо развитие, достъп до социални услуги и образование на децата от малцинствата. Екипът на „Партньори – България“ вярва, че чрез този подход хората
се преживяват не като противници с различни интереси, а се възприемат като равностойни партньори в общите усилия да подобрят живота в своя град.

Програмата включи, както участници от мнозинството, така и от малцинствата. Това е стратегически избор, защото проектите за развитие, които са насочени единствено към малцинствата, изключвайки другите групи, имат потенциал да предизвикват негодувание и съпротива в обществото. Много по-късно, през 2011 г., Европейската комисия също признава принципа за „изрично, но не изключващо насочване на ресурси“ като един от 10-те си Общи основни принципа за приобщаване на ромите. С развитието на инициативата екипът на фондация „Партньори – България“ промени името й на ​​Програма за междуетническо взаимодействие тъй като термините „интеграция“ и „разрешаване на конфликти“  се възприемат като проблематични и вменяват идеята, че малцинствените общности трябва да се асимилират в мажоритарната култура, вместо да запазят своята идентичност, като и че съществуват тлеещи конфликти в тези общности, вместо споделени проблеми.

Обобщени резултати от Програмата:

• 1062 души, обучени в процеса на кооперативно планиране: 40% българи, 30% турци, 30% роми.   Приблизително половината са жени;
• 200 финансирани общински проекта: 72 в областта на образованието, 60 в социалните
услуги и 68 в икономическото развитие и подкрепа за малки бизнеси;
• 300 души, обучени в медиация и разрешаване на конфликти в общността;
• 431 разрешени спорове от екипите в създадените центрове по медиация в общностите;
• 365 души  обучени от Института за лидери, от които 150 души (половината роми, половината турци) издържат изпита, за да станат на свой ред обучители;
• Създадени бяха 436 нови работни места.

Програмата беше подкрепена от Американската агенция за международно развитие. Нейната оценка през 2007 г. установи, че основният актив, оставен от Програмата, е „основна група от хора с повишено самочувствие, знания и умения, нов тип отношения и  местни структури и практики на гражданското общество, които трябва да продължат да работят за положителни промяна и подобряване на качеството на живот в изолираните общности. ”  Тази оценка напълно отразява трите основни елемента от теорията за промяната на Програмата: умения, взаимоотношения и структури.

За повече информация, прочетете доклада на Програмата, както и публикацията  Inter-Ethnic Cooperation and Community Development in Bulgaria by Laina Raynolds – Levy, PhD, edited by Nike Carstarphen, PhD, 2014.