Ние провеждаме изследвания, описваме добри практики и търсим иновативни модели, у нас и по света. Разпространяваме това знание, за да подобрим общественото разбиране за конкретни процеси и да предложим нови перспективи. Публикуваме доклади от наши изследвания и оценки, видеофилми, книги и други документи. Провеждаме различни обучения, за да повишим разбирането по определени проблеми и да подобрим уменията на професионалисти в области като социална работа, консултиране, преподаване, посредничество при конфликти, управление на проекти, работа с деца и младежи.   Нашите форуми, кръгли маси и събития имат за цел да запознаят обществеността и професионалните групи с нови методи и перспективи за решаване на  социалните проблеми.