Програмата  „Училищна медиация и разрешаване на конфликти“ е подходяща за различни специалисти, работещи в училище.

В програмата могат да се включат психолози, възпитатели, учители, педагогически съветници, директори, заместник-директори. Програмата е одобрена от МОН като част от програмите за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри. Тя е създадена, за да помогне на училищата да се възползват от възможностите на процедурата по медиация при справяне с агресията в училище, с различни видове конфликти и спорове. В 9 теми се разглежда същността на конфликта и неговия цикъл, стиловете за разрешаване на конфликти и начините за търсене на решения. Въвежда се процедурата по медиация като способ за разрешаване на спорове и се разглеждат основните принципи на медиацията, прилаганите техники и етичните стандарти, спазвани от медиаторите.

Темите, които са включени са:

 1. Понятие за конфликт: същност, източници, видове, причини и цикъл на конфликта.
 2. Модели за разрешаване на конфликти и индивидуален стил на поведение в конфликтни ситуации.
 3. Правна рамка на медиацията и мястото и в системата на алтернативните способи за разрешаване на спорове и нейното практическо приложение в училище.
 4. Общи положения на процедурата по медиация. Структура и етапи. Видео сесия и дискусия.
 5. Фази и етапи на процедурата по медиация. Същност и особености на отделните шест етапа. Развитие на уменията на медиатора. Работа с учебни казуси, симулации и последващи групови анализи.
 6. Особености на поведението на училищния медиатор при работа със случаи. Демонтрация и групов анализ.
 7. Комуникативни умения и техники на медиатора. Работа с учебен казус. Симулация с последващ групов анализ.
 8. Методология на обучение на медиатори на връстници.
 9. Планиране на въвеждане на процедура по медиация като част от училищната система за управление на конфликти: ресурси, насочване и управление на случаи, популяризиране на процедурата, дейности за превенция на конфликтите в училище.

Този встъпителен курс за обучение на медиатори дава възможност на желаещите да продължат обучението си като се запишат на второ ниво на обучение по медиация с допълнителни 32 часа. След успешно завършване получават сертификат за медиатор, с който могат да се впишат в Регистъра на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Обучението се провежда чрез комбинация от методи, включващи презентации, упражнения, ролеви игри, демонстрации, дискусии и въпросници. Симулират се конфликтни ситуации от училищната среда и се провеждат медиации за тяхното разрешаване. Упражнява се изписването на писмено споразумение между страни в спор. Програмата включва 50% практическа част и разчита на активното участие на обучаемите. Неприсъствената форма на обучение се провежда онлайн, като инструкциите и платформата за провеждането се осигуряват предварително.

Компетентности, които ще бъдат придобити: академична, педогогическа, организационна и комуникативна

Методи на обучение: Обучението се провежда чрез комбинация от методи, включващи презентации, упражнения, ролеви игри, демонстрации, дискусии и въпросници. Симулират се конфликтни ситуации от училищната среда и се провеждат медиации за тяхното разрешаване. Упражнява се изписването на писмено споразумение между страни в спор. Програмата включва 50% практическа част и разчита на активното участие на обучаемите. Неприсъствената форма на обучение се провежда онлайн, като инструкциите и платформата за провеждането се осигуряват предварително.

Материално – технически и информационни ресурси, специфични за програмата

Присъственото обучение се провежда в зала с мултимедия и компютър. Участниците получават наръчник за провеждане на процедурата по медиация, публикацията „Книга на медиатора“ и други учебни материали, подпомагащи обучението.

Очакваните резултати са: участниците са подготвени теоретично и практически, за да провеждат процедура по медиация в училище. Измерването на тези резултати се извършва със следните индикатори:

 • Повишени знания за същността на конфликта и неговите проявления в училище, за процедурата по медиация и техниките за нейното прилагане.
 • Подобрени комуникативни умения и умения за водене на процедура по медиация в училище;
 • Усвоени методи и подходи за обучение на ученици – училищни медиатори;
 • Повишени знания за въвеждане на медиацията в училище и прилагане на система за насочване на случаи към обучените медиатори.

Брой часове: 32

Брой кредити: 2

Начин на завършване: тестова проверка и практически изпит (участие в симулация)

Форма на обучение: присъствена и присъствена в електронна среда

Продължителност на обучението:  32 часа

Лектори: Д-р Даниела Коларова и Румен Минковски

Като организация, която е регистрирана да обучава професионални медиатори със заповед ЛС-04-901 от 28.11.2007 г. на Министерство на правосъдието, ФПБ има десетки обучени медиатори, голяма част от които са вписани в регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието.

За информация и заявки: partners@partnersbg.org