От създаването си през 1998 г. Фондация „Партньори – България“ насърчава образованието за демократично гражданство и образованието по права на човека. Организацията предоставя изследвания, обучения и разпространение на добри практики. Изпълнява проекти, които имат за цел да дадат възможност на младите хора и възрастните да упражняват и защитават своите демократични права и отговорности в обществото, да ценят разнообразието, да действат като активни граждани и да насърчават демократичните ценности и универсалната култура на права на човека.

Фондация „Партньори – Бългиря“ съдейства за разпространението на Хартата на Съвета на Европа за образование в демократично гражданство и образование по права на човека. Като дългогодишен член на програмата на Съвета на Европа за образование в демократично гражданство и образование по правата на човека /EDC/HRE/ и в качеството й на национален координатор /2000-2010/, директорът на фондация „Партньори – България“, участва в разработването на документи, свързани с политиката на Съвета на Европа по отношение на EDC/HRE:

Фондация „Партньори – България” е основател и член на DARE – Европейска мрежа за образование в демокрация и права на човека, която се застъпва за обособено образование по  права на човека и демократично гражданство. DARE допринася за подобряване на политиката, която създава условията на това образование, особено в областта на неформалното обучение. Създадена през 2003 г. в Белгия, DARE насърчава демократичното гражданство и образованието  по права на човека като неразделна част от ученето през целия живот и окуражава сътрудничеството между формалното и неформалното образование и работата с младежите.

Една от последните публикации на DARE е STEPS – Наръчник за оцеляване на образованието в демократично гражданство в обществата на пост-истината /2018/, изпълнен с подкрепата на Европейската комисия. Този наръчник фокусира вниманието върху популизма, пос-тистината и радикализацията, както и връзката им с образованието в демократично гражданство сред младите хора.  Приносът на екипа на фондация „Партньори – България“ е в публикацията за развитие на демократична устойчивост чрез въвеждане на образователни подходи за работа с младите хора.

Фондация „Партньори – България“ участва с лекции, панелни дискусии, семинари и презентации в европейските семинари на DARE. Новата инициатива на DARE /2018-2019/ е насочена към качеството на образованието в демократично гражданство:   проектът SemiFit. Целта е да се подпомогнат обучаващите по права на човека в мултикултурна среда да научат повече от опита на своите европейски колеги.

Инициативите на фондация „Партньори – България“ по отношение на образованието в демократично гражданство и образованието по права на човека са насочени към ученици, млади хора и възрастни. Примери за такива проекти са:

Иновативни модели за обучение в демокрация и права на човека в клас и извън класната стая в училищата в Турция. Проектът е подкреп от Европейската комисия /2013-2014/. Фондация „ Партньори – България“ разработи обучителни материали за учители и младежки фасилитатори, проведе обучение за обучители в Турция и подпомогна ученически екипи  да организират правозащитни кампании по важни за тях проблеми и да достигнат до по-широките общности в Одрин и Истанбул.

Религиозно многообразие и борба с дискриминацията  /2005-2013/. С подкрепата на Европейската комисия, този  дългогодишен проект обедини опита на широк европейски консорциум, който разработи учебни материали в няколко модула, свързани с борба срещу дискриминацията, ислямофобията, антисемитизма и хомофобията. Наръчникът за обучение по религиозно многообразие и борба с дискриминацията спечели първо място в класация на Европейската комисия за иновации и качество на интеркултурното образование и образованието по права на човека.

Обучение на младите хора по въпросите на климатичните промени. Мake the Links – Climate Exchange /2009-2012/. Тази инициатива свърза ученици от България, Великобритания и Холандия с ученици от Кения, Сенегал и Малави. Водени от Plan UK, партньорите от консорциума разработиха учебни материали и насърчиха диалога и действията във връзка с промените в климата чрез свързване на европейски училища със средни училища в ключови по отношение на риска страни в Африка. Участващите ученици разговаряха чрез интерактивна многоезична уеб платформа, за да научат повече за климатичните промени и да споделят опит и възгледи относно изменението на климата.

Изграждане на ученически съвети на училищно, общинско и регионално равнище /2012-2016/. С подкрепата на Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България и Институт “Отворено общество” /чрез ФМ на ЕИП/ проектът насърчава участието на младите хора да упражняват активно гражданство и да предлагат важни за тях промени в местната политика. Разработени са наръчници за детско участие и насоки за изграждане и управление на ученически съвети на всички равнища. Тези ресурси обслужват нуждите на учениците, професионалистите в училище, младежките фасилитатори и общинските служители. Проектът насърчи и подкрепи различни инициативи на младите хора в общността.