Програмата „Иновативни методи за гражданско образование и образование по права на човека“ е одобрена от МОН.

 

Тази програма е подходяща за психолози, възпитатели, учители, педагогически съветници, директори, заместник-директори. Програмата предлага интерактивни подходи за въвеждане в същността на демократичното гражданство и повишаване на разбирането и уважението към правата на човека и основните свободи. Програмата подпомага преподаването на предмета „Гражданско образование“ и други хуманитарни дисциплини в училище и предлага споделен опит, европейски практики и многобройни примери за практическо прилагане на знанията и уменията при работа с млади хора.

Програмата включва следните теми:

 • Държава, държавни институции, държавно устройство
 • Гражданско общество, демократично гражданство и гражданско участие
 • Свобода, права на човека и човешко достойнство.
 • Какво представляват правата на човека?
 • История на правата на човека. Правата на човека в Европа и в България
 • Равенство и недискриминация. Правата на жените. Свобода на изразяване.
 • Право на лична сигурност и право на личен и семеен живот. Право на образование.
 • Методологически аспекти на преподаването и практически приложения.

В рамките на обучението се използват презентации, беседи, демонстрации, работа с учебни материали в печатан и електронен вид, дискусии, дебати и работа по групи. Използват се „демо игри“, които представляват дидактически подход за обучение в демократично гражданство чрез игра. Обучението набляга и на проектната работа като начин за прилагане на научените знания в практиката.

Компетентности, които ще бъдат придобити:  Академична, педагогическа, комуникативна

Методи на обучение

В рамките на обучението се използват презентации, беседи, демонстрации, работа с учебни материали в печатан и електоренен вид, дискусии, дебати и работа по групи. Използват се „демо игри“, които представляват дидактически подход за обучение в демократично гражданство чрез игра. За да не остават демократичните норми, процеси и ценности абстрактни в съзнанието на младите хора, разработените „демо игри“ помагат да се усвоят комплексните знания по един интерактивен и ангажиращ начин. Тези игри, настолни и електронни, мотивират, свързват и овластяват младежите за активно участие в обществото. Обучението набляга и на проектната работа като един начин за прилагане на научените знания в практиката и избягване на опасността да останат само като теоретични знания. За тази цел се споделят осъществени инициативи и идеи за училищни проекти, водени от младите хора от страната и от други европейски страни. Активното участие в симулации, игри и реални инициативи събужда интереса на младежите и съдейства за натрупване на опит като активни граждани, носители на демократична култура.

Ресурси за обучението са поставени за свободен достъп в специално разработен сайт на фондация „Партньори – България“:

www.humanrights-education.org

Материално – технически и информационни ресурси, специфични за програмата

Присъственото обучение се провежда в зала с мултимедия, интернет и компютър. Участниците получават достъп до дигитални ресурси и получават печатан наръчник с разработени материали за активно гражданство. Тези ресурси им помагат в обучението и в по-нататъшната им работа по темата с ученици.

Очаквани резултати

Очакваните резултати са: участниците са подготвени теоретично, методически и практически, за да прилагат програмата в училище под различна форма – в клас или в извънкласни часове. Измерването на тези резултати се извършва със следните индикатори:

 • Повишени знания за интерактивни методи на преподаване на гражданско образование и права на човека;
 • Развита компетентност за подходящи за младите хора начини на прилагане на знанията в практиката;
 • Повишени умения за използване на свободни образователни ресурси за преподаване на гражданско образование и права на човека.

Брой часове:  16

Брой кредити: 1

Начин на завършване:  Защита на проект

Форма на обучение: присъствена или присъствена в електронна среда

Лектори: Д-р Даниела Коларова, Анета Калчева – Спасова

За повече информация и заявки, моля пишете ни на: partners@partnersbg.org