Програмата „Емоционална компетентност и разрешаване на конфликти в училище“ е одобрена от МОН като част от програмите за поддържащо обучение на педагогическите кадри.

Програмата е подходяща за психолози, рехабилитатори на слуха и говора, възпитатели, директори, треньори по вид спорт, заместник-директори, учители, логопеди, хореографи, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, педагогически съветници. Програмата въвежда участниците в понятието за емоционална компетентност и връзката й с усещането за благополучие на децата и младите хора. Предлагат се интерактивни педагогически подходи, с които децата са насочвани към придобиване на специфични умения, свързани с общуване и поддържане на приятелски отношения, които включват ефективна комуникация, сътрудничество, справяне с проблемни ситуации и ситуации на конфликт, както и ефективно реагиране в условията на социален натиск и стрес. Предлагат се дискусионни теми, които провокират към рефлексия и осъзнаване на смисъла на определени форми на социално поведение и тяхната роля за благополучието както на самите деца, така и на хората в тяхното обкръжение.

Темите в обучението са:

  • Какво е емоционална и социална компетентност?
  • Разрешаване на конфликти между връстници.
  • Как се работи с картите „Приятелство“?
  • Разказването на истории и емоционалното учене.

 Демонстрира се как чрез един интерактивен метод – картите „Приятелство“ – може да се създаде емоционално защитена среда, в която учениците спокойно споделят емоциите си и развиват необходимите умения да разрешават възникващите конфликти по един позитивен и конструктивен  начин като зрели хора. Те са разработени от професионалисти, работещи в различни образователни области. Това е интерактивен инструмент, създаден от Relationships are Forever Foundation – Малта и одобрен от малтийското Министерство на образованието с цел да се използват като помагат на децата да се справят с трудни ситуации. Те могат да бъдат прилагани както в училище, така и при терапевтични сесии с деца и семейства за постигане на емоционално здраве и психическо благополучие.

Програмата е предназначена за всички педагогически и не-педагогически специалисти, които работят с деца от начална и средна училищна възраст и са загрижени за тяхното емоционално и социално развитие.

Компетентности, които ще бъдат придобити: академична, педогогическа, комуникативна

Методи на обучение

В рамките на обучението се използват презентации, беседи, демонстрации, работа с учебни материали в печатан и електронен вид, дискусии и работа по групи. Програмата предлага интерактивни упражнения за развитие на умения за създаване и поддържане на трайни приятелски отношения при децата като повишава емоционалната и социална компетентност и развива умения за разрешаване на конфликти.

Използват се Картите „Приятелство“ като образователен инструмент за развитие на емоционална компетентност и умения за решаване на конфликти при децата. Картите помагат на децата да разбират своите чувства, да проявяват емпатия и да развият необходимите умения за управление на своeто поведение при различни видове конфликти. Те са разработени от професионалисти, работещи в различни образователни области. Това е интерактивен инструмент, създаден от Relationships are Forever Foundation – Малта и одобрен от тяхното Министерство на образованието с цел да се използват като помагат на децата да се справят с трудни ситуации. Те могат да бъдат използвани както в училище, така и при терапевтични сесии с деца и семейства. Картите предлагат полезен инструмент на ученици, родители, учители и психотерапевти за обсъждане и решаване на различни неразбирателства и конфликти в отношенията и в крайна сметка за постигане на емоционално здраве и психическо благополучие.

Материално – технически и информационни ресурси, специфични за програмата

Присъственото обучение се провежда в зала с мултимедия, интернет и компютър. Участниците получават комплект от картите „Приятелство“ и достъп до дигитални и печатни ресурси. Получават и разработени методически материали за развитие на емоционална и социална компетентност при децата. Тези ресурси помагат както в обучението на участниците, така и в по-нататъшната им работа по темата в училище.

Очаквани резултати

– Повишено разбиране за емоционалната и социална компетентност и значението и за благополучието на децата и младите хора;

–  Знания и умения за прилагане на педагогически подходи за развитие на емоционална и социална компетентност и умения за разрешаване на конфликти при деца от начална и средна училищна степен;

–  Усвояване на методологията за работа с картите „Приятелство“ като инструмент за развитие на емоционални и социални умения на учениците.

Брой часове:  16

Брой кредити: 1

Начин на завършване:  защита на проект

Форма на обучение: присъствена или присъствена в дигитална среда

Лектори: Анета Калчева – Спасова и д-р Даниела Коларова

За повече информация и заявки: partners@partnersbg.org