Д-р Даниела Коларова, Директор

Даниела Коларова е основател и директор на фондация „Партньори – България“ от създаването на организацията през 1998 г. Завършила е специалност „Психология“ в СУ „Кл.Оридски и има докторска степен по социология от Института по социология, БАН. Преподава социална психология в СУ „Кл.Охридски от 1990 до 2008 г. Има специализации по икономическа психология в Университета в Линц, Австрия и по психология на околната среда в Мичигански държавен университет, САЩ /1997/. Тя е сертифициран медиатор и обучител по медиация от Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния /2003/. В периода 2006-2012 е президент на международната мрежа Партньори за демократична промяна, основател и ръководител на офиса на мрежата в Брюксел. Между 2000 и 2010 работи като координатор на България в програмата на Съвета на Европа „Образование за демократично гражданство“.

Отговаря за стратегическото развитие на програмите на фондация „Партньори – България“ в областта на алтернативното решаване на спорове и конфликти, гражданско образование и права на човека, защита на правата на децата и развитие на политики за подобряване на положението на маргинализирани групи. Работи за разпространението и утвърждаването на медиацията и гражданското участие в България и в страни като Йордания, Йемен, Ливан, Турция и други.

Румен Минковски, Заместник директор

Румен Минковски е завършил психология в СУ „Св.Кл.Охридски“ и е преподавател в катедра „Туризъм“ на същия университет. Работи във фондация “Партньори-България” от нейното основаване. Участва в проекти на фондацията в областта на медиацията, междуетническото взаимодействие, работа с деца и младежи. Работи по проблемите на миграцията и социално-психологическите последствия за децата и семействата. Той е сертифициран медиатор и обучител по медиация от Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния /2004/. Работи като изследовател, консултант, обучител, оценител, ръководител на проекти. Лицензиран медиатор и обучител по медиация. Главен обучител на фондацията, разработва многобразни курсове и програми.

Анета Калчева, Фасилитатор

Анета Калчева е завършила е психология в СУ ” Климент Охридски”, изучавала е „Когнитивна Наука“ в НБУ и завършва „Артистично психо-социални практики“- магистратура с практическа насоченост, застъпваща психодрама, ролеви игри, групова динамика и арт терапевтични техники. Работи като психолог от 2006 г., а от 2011 г работи активно и с деца. Работила е в сферата на профилирането, психологическите изследвания и консултации. Има дългогодишен опит като обучител в създаването и провеждането на социално психологически тренинги и като водещ на групи. Работи в областта на детското участие, засилване на ролята на ученическите детски съвети на училищно, общинско и областно ниво. Организира и провежда обучения с деца и възрастни, създава учебни материали и координира работата на детските съвети.

Нели Цветанова, главен счетоводител

Нели Цветанова е главен счетоводител с доказан опит в проследяването и анализирането на цялостния счетоводен процес. Завършила е магистърска степен по „Счетоводство и контрол” в Университета за национално и световно стопанство, София, България. Нейният опит включва финансово управление и финансов контрол в български и чуждестранни компании. Нели става част от екипа на Партньори България през 2023 г., където следи бюджета и финансовите планове, изготвя финансови отчети и комуникира с клиенти, партньори и финансови институции.

Д-р Десислава Сотирова, експерт „Маркетинг и комуникации“

Д-р Десислава Сотирова е главен асистент по телевизионна журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е възпитаник на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“. С богат журналистически опит, с десетки телевизионни репортажи. Автор е на множество научни статии и монографичен труд, посветен на медийното отразяване на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани.  Десислава подпомага развитието на комуникационна и маркетинг стратегия на фондация „Партньори – България“ и допринася за по-голяма видимост на каузите на организацията.

Валя Станкова, адвокат, преподавател  по медиация

Валя Станкова е дипломиран юрист от Киевския университет “Т. Г.Шевченко”, специалност „международно публично право“. Има допълнителна квалификация, придобита в Института за социално управление, гр. София, специалност „Организация и управление на културните дейности“.  От 2009 г. работи  като адвокат, с интереси в областта на интелектуалната собственост. Вписана е в Регистъра на Представителите по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България. Явява се като процесуален представител по граждански, административни, както и с наказателни дела, свързани с интелектуалната собственост.  Сертифициран медиатор е от 2004 г., с интереси в законодателната сфера. Участник в изработването и приемането на Закона за медиацията, както и последващите подзаконови актове, необходими за правоприлагането му. Фокусът й при законодателните промени е свързан с изработване на правни норми,  даващи повече възможности за прилагане на медиация при различните видове спорове, както и контрол върху дейността на медиаторите.Работи като медиатор и обучител в сертифициращи обучения по медиация към Фондация „Партньори- България“ и има 19 години практика в тези области.  Съучредител е на Националната асоциация на медиаторите в България, дългогодишен зам. председател на асоциацията, по настоящем член на асоциацията.

 Доц. Д-р Петя Неделева, преподавател по медиация

Доцент Петя Неделева е преподавател по право в Нов български университет и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Лектор в курсове за професионални медиатори към фондация „Партньори – България“, в миналото ръководител на центъра по семейна медиация към организацията. Участва в проектната и обучителна дейност, медиатор по различни казуси и участник в работна група, която изработва Закон за медиацията –2004 г. Автор е на множество публикации в областта на правото и приложението на медиацията. Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите към МП (20151019004) и обучител по медиация; член на Център за спогодби и медиация при СРС и СГС.