Шведските педагози Ш.Молберг и М.Сьоблонг пренасят фундаментални идеи от краткосрочната психотерапия в педагогиката. Така всеки, който работи с деца, може да ги използва в практиката си. Методът се основава на три основни момента: сътрудничество с родителите на учениците; мотивиране и отчитане на всеки успех и всяко усилие; осигуряване на по-добра работна среда чрез работа в екип и взаимна подкрепа.

Основна разлика с традиционния педагогически подход е новото отношение към проблемите и трудностите. При този подход, педагогозите не се задълбават в причините за поведенческите и образователни трудности на децата, а търсят решения и чертаят път за достигане на желаната ситуация. Основна цел на този метод е да подпомогне детето само да достигне до правилното решение на проблема. То е активна страна и работи заедно с родители, учители, приятели и съученици. През цялото време педагогът запазва уважение и демонстрира зачитане личността на детето като отбелязва всеки негов напредък и успех.

Цена: 10 лв

заявка