Публикацията „Класна стая без конфликти“ представлява пособие за начална училищна степен, предназначено за начални учители, възпитатели, училищни съветници, психолози и други професионалисти, работещи с деца. Организирано в лесно приложими уроци, пособието въвежда децата преди всичко в изкуството на ефективното общуване, в разбиране и изразяване на  чувствата. Втората част от пособието е посветена на процеса на управление на конфликти, като основен акцент в упражненията е сложен върху уменията за разрешаване на проблеми, търсене на решения и поддържане на добри отношения с другите. Интерактивните упражнения помагат за развитие на емоционална интелигетност и важни социални умения.

Публикацията е част от трилогията „Управление на конфликти в училище на фондация “Партньори – България“. Трилогията предлага последователен подход за въвеждане на децата от начална, средна и горна училищна възраст в изкуството на позитивното общуване и ефективното решаване на спорове и конфликти, които често възникват между тях. Пособията са предназначени за учители, педагогически съветници и психолози, както и за всички, които работят с деца и младежи. Развита в лесно осъществими интерактивни уроци, предназначени за класни и извънкласни занимания, програмата представлява ценен ресурс за училища, детски и младежки центрове. Трилогията се издава с подкрепата на Международен женски клуб – София.

Цена: 10лв

заявка