Фондация „Партньори – България“ е сертифицирана по Система за управление на качеството (QMS) в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015 за следните области на дейност:

  • Високо качество на образователната, изследователската и информационната дейност;
  • Пълна удовлетвореност на бенефициентите и клиентите, включително на обучаваните целеви групи, чрез предоставяне на висококачествени услуги и гъвкави форми на обучение;
  • Повишаване качеството на дейностите и услугите и реализираните резултати;
  • Разширяване и актуализиране на предлаганите обучителни услуги и учебни програми;
  • Развитие на нови дейности в областта на образователната, изследователската и информационната дейност и международното и национално партньорство;
  • Поддържане и подобряване на системата за управление на качеството (СУК) в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Рамката за качество включва:

Регламент за управление

Годишни цели за качество

Специфични процедури по образователна, изследователска, проектна и издателска дейност;

Редовни вътрешни и външни одити

Последният одит се проведе през март 2024 г. и доведе до удължаване на сертификата.