Програмата „Дигитални умения за бъдещето“ е програма за поддържаща квалификация на учители, одобрена от МОН.

Програмата е подходяща е за психолози, възпитатели учители, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, педагогически съветници. Програмата е интерактивна и развива дигиталните компетентности и грамотност като предоставя знания за основните концепции, разглежда практическите приложения на изкуствения интелект в живота, подпомага развитието на умения за  разпознаване на фалшиви новини, за справяне с онлайн речта на омразата и за защита на личните данни и поверителността в дигитална среда. Програмата включва 4 модула, както и един модул, свързан с практическо приложение на наученото чрез разработване на проекти. Учебните дейности от програмата могат да бъдат успешно включени в часовете по различни учебни предмети. На участниците се предлага разработена по уроци с много ресурси и интерактивни упражнения програма за ключови дигитални знания и умения. Програмата е планирана за провеждане както в присъствена, така и в онлайн и смесена форма на обучение.

Включени са 5 теми:

  1. Какво е изкуствен интелект? Дефиниране и разпознаване на изкуствения интелект. Интердисциплинарност на изкуствения интелект. Упражнения: Интелигентно листче хартия. Намиране на интелигентни предмети. Инженерен анализ. Хора срещу машини.
  2. Как работи изкуственият интелект? Алгоритми и стъпки за машинно самообучение. Лицево разпознаване и основни концепции в програмирането. Приложения на изкуствения интелект. Упражнения: Машина за самообучение с Google. Тестване на ИИ генератор с изображения. Лицево разпознаване чрез Scratch Lab.
  3. Светът на изкуствения интелект. Приложение на изкуствения интелект. Етични аспекти, свързани с изкуствения интелект. Упражнения: Изкуствен интелект за добри каузи. Митове за съвместния дизайн. Обсъждане на дилеми. Етичен кодекс на класа.
  4. Животът в мрежата. Знания в интернет: дезинформация, фалшиви новини, проверка на факти и критично мислене. Борба с реч на омразата онлайн. Неприкосновеност, анонимност и конфиденциалност онлайн. Дигитално гражданство. Упражнения: Идентифициране на фалшиви новини. Онлайн реч на омразата. Анонимност и социално поведение. Дигитален речник за участие и ангажираност.
  5. Методологически аспекти на преподаването и подпомагане на учениците при изпълнение на проектни дейности.

 

Компетентности, които ще бъдат придобити

Академична

Педогогическа

Комуникативна

 

Методи на обучение

Обучението се провежда чрез комбинация от методи, включващи презентации, кратки видео филми, упражнения,  демонстрации и изработване на проекти. Различни активности и дискусии са насочени към формиране на отговорното използване на дигитални технологии. Методите са подбрани да  стимулират критично мислене и автономия, но също така и диалог и сътрудничество при създаването на споделено разбиране за изкуствения интелект. С достъп до интернет обучението повишава осведомеността на участниците относно приложенията на технологиите за изкуствен интелект в реалния свят и последиците от тях. Упражненията помагат на участниците да формулират хипотези във връзка с положителното и отрицателното въздействие, което възприемането на базирани на изкуствен интелект инструменти може да генерира на социално равнище и да отстояват своето становище по етични дилеми.

 

Материално – технически и информационни ресурси, специфични за програмата

Участниците получават наръчник с разработени уроци „Дигитални компетентности за бъдещето“, който им помага в обучението и в по-нататъшната им работа по темата с ученици.

 

Индикатори за очаквани резултати

Очакваните резултати са: участниците са подготвени теоретично, методически и практически, за да прилагат програмата в училище под различна форма – в клас или в извънкласни часове. Измерването на тези резултати се извършва със следните индикатори:

  • Повишени знания за технологията, базирана на изкуствен интелект и нейните технически приложения.
  • Повишено разбиране за комуникацията чрез социалните мрежи и ролята на изкуствени интелект в тях;
  • Усвоена методология за преподаване на училищна програма за дигитални умения, подходяща за прилагане в различни дисциплини и в извънкласни часове.

Брой часове:  16

Брой кредити: 1

Начин на завършване:   Тестова проверка

Форма на обучение: реално присъствена и присъствена в електронна среда

Лектори: д-р Вероника Рачева и Анета Калчева – Спасова

 

За заявки моля свържете се с нас: partners@partnersbg.org