Настоящото ръководство по Детско участие е разработено от екип на фондация „Партньори България“ в рамките на проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване на ролята на детските училищни, общински и областни съвети”. Проектът цели създаването на благоприятна среда, структури за овластяване на младите хора и оперативна рамка за реализиране на детското участие.

В основата на програмата лежи схващането, че ако политиките за детско участие и допълващите ги структури и процедури се реализират на училищно, общинско, областно и национално ниво, то децата ще получат по-добър достъп до процеса на вземане на решения по въпроси, които засягат живота им.

Наръчникът по Детско участие предлага интерактивно обучение по теми като лидерски умения, активно гражданство и участие в демократични процеси, права на децата и права на човека.

Проектът се осъществява с подкрепата на УНИЦЕФ България, Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на образованието и науката.

Изработени са Насоки за насърчаване на детсктото участие чрез създаване на структури за овластяване на младите хора и включването им в изработване на политики чрез ученически съвети към училища, общини и регионални управления.

Пособието „Детско участие“ може да бъде свалено от тук.