Фондация „Партньори-България” (ФПБ) е регистрирана през 1998 г. неправителствена организация с независимо управление.

Мисията на ФПБ е да съдейства за разпространение на методи и програми за мирно решаване на конфликти, добро управление и социално включване, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда. Организацията работи за укрепване на диалога между гражданското общество, правителството и бизнес сектора, както и за насърчаване участието на различни по-слабо представени организации, групи и общности в процесите на вземане на решения.

Фондация „Партньори-България” работи за постигането на целите си посредством следните дейности:

  • Изследвания, анализи, оценка и препоръки за промяна в политиката по отношение състоянието на социално-маргинализираните групи (включително етническите малцинства, децата без родителски грижи, децата и младежите в риск, непълнолетните правонарушители и т.н.).
  • Обучение по теми като: ефективна комуникация, водене на преговори, гражданско образование, лидерство, организационното развитие, разрешаване на конфликти, групово постигане на консенсус и др.
  • Услуги за посредничество или медиация за подпомагане на отделни лица, групи и организации при разрешаване на спорове и конфликти.
  • Консултативни услуги, свързани с подпомагане на деца в риск и техните семейства.
  • Кооперативно планиране, фасилитиране на срещи и публични дискусии, както и на процеси на вземане на решения. Организацията подпомага създаването на инициативи за решаване на проблеми от местно значение.
  • Публични кампании за привличане на общественото внимание към проблеми от общо значение.

Фондация „Партньори-България” се подкрепя от чуждестранни и местни организации и правителствени агенции: Американска агенция за международно развитие, фондация „ОАК”, фондация „Крал Бодуен”, Фондация „Лале”, Спасете децата, Институт „Отворено общество”, Европейска комисия, Норвежки финансов механизъм, Международен женски клуб – София и др.

Фондация „Партньори-България” е част от международната организация Партньори за демократична промяна /Мрежата на Партньори/, която работи за развитие на гражданското общество, утвърждаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правото. Основен фокус в дейността на Партньори е развитие на култура за мирно разрешаване на конфликти. Мрежата на Партньори обединява центрове в Аржентина, Колумбия, Мексико, Ел Салвадор, Албания, България, Косово, Грузия, Унгария, Полша, Словакия, Сърбия, Йордания, Йемен, Перу, Сенегал, Нигерия, Ливан и САЩ. www.partnersglobal.org

Центровете на Партньори провеждат изследвания, обучение и консултации, въвеждат програми за развитие и за утвърждаване на мира в повече от 60 страни по света. Центровете се фокусират върху насърчаване и подкрепа на гражданското общество, междуетническите отношения, изграждането на мрежи, борба с корупцията, развитие на семейна медиация и насърчаване участието на младите хора и жените в своите страни.

Фондация „Партньори – България“ участва и в други международни и регионални мрежи, които  насърчават ценности като многосекторни партньорства, силно гражданско общество, отговорно управление и  развитие, което отчита необходимостта от превенция на конфликтите.

Фондация „Партньори – България“ е член на European Peacebuilding Liaison Office в Брюксел – EPLO, мрежа от европейски организации за изграждане на мир, които работят за предотвратяване и мирно разрешаване на конфликти.

www.eplo.org

 

Фондация „Партньори – България“ е основател и член на мрежата DARE – Democracy and Human Rights Education in Europe.  DARE обединява европейски организации, работещи в областта на гражданското образование и образованието в областта на правата на човека.

www.dare-network.eu