Нашият ориентиран към решенията подход по отношение на социалната промяна помага на хората да изградят своята визия за желаното бъдеще. Този процес се осъществява с участието на ключови участници от организациите и общностите и води до промените леко и безболезнено. Насочва вниманието на хората към техните умения, силни страни, ресурси, приноси и амбиции /вместо към диагноза на проблема, откриването на причините за него и намиране на слабостите/. Ориентираният към решенията подход развит, в рамките на Краткосрочната терапия, от Стив де Шейзър и Инсу Ким Берг през 70 години на миналия век, е приложим към всяка дейност, включваща работа с хора. Основни елементи от този подход са: намиране на добрите аспекти на ситуацията или дейността /вместо търсене на проблеми/; откриване на поведения, които са доказали, че не водят до добро и замяната им с нещо различно; поглед към бъдещето и фокусиране върху една желана визия за него /вместо поглед назад и анализ на миналото/; малки стъпки към целта и отпразнуване на всяко постижениe.