Представените Модел програма за превенция на насилието в училище и Наръчник за прилагане на програмата са създадени с цел да се търсят нови подходи за борба с агресията и тормоза и да се подкрепят децата да се справят с емоциите и конфликтите в училище. Програмата е създадена в партньорство от три неправителствени организации – Фондация „Партньори – Унгария“, SOS Малта и Фондация „Партньори – България“, които стартираха пилотен проект, подкрепен от програма Еразъм + на Европейската комисия, за подпомагане на училищните общности да изградят култура на ненасилие и да разполагат с методи и техники за работа за предотвратяване на тормоза и агресията сред учениците. Справянето с проблема изисква не само идентифициране на причините за неговото възникване, но и разработването на всеобхватен модел, ангажиращ всички участници в процеса. Предложената Програма е насочена към включването на всички заинтересовани страни в превантивните интервенции.

Разработването на настоящата Модел програма се основава на задълбочен преглед на обхвата на проблема във всяка страна, както и на подробно описание на вече съществуващите добри практики. Преглед и анализ на ситуацията по отношение на училищния тормоз във всяка от страните могат да бъдат намерени в националните доклади на Унгария, България и Малта, които станаха основа на предложената програма, предоставяща комплексни отговори на училищната агресия и тормоз, като същевременно отчита контекста, средата и нуждите, идентифицирани във всяка държава.

Предложената програма е разработена под формата на цялостен училищен подход, който предлага достъпен набор от методи и инструменти, подходящи за всички заинтересовани страни: ученици, родители, педагогически, непедагогически персонал и цялата общност. В програмата е представен и процесът на нейното прилагане, който лесно може да бъде адаптиран според различните нужди. Една от основните цели е да се сведе до минимум разминаването между теория и практика, разминаването между училищните политики и ценностите, както и между политиките и реалните действия. Програмата насърчава обсъждането на промяна на климата в класните стаи и предприемането на стъпки за неговото  подобряване. Тя насърчава и интегрирането на нови училищни практики в официалната училищна политика. Програмата отразява разбиране на партньорите по проекта, че такъв модел трябва:

 да се основава на цялостен училищен подход: да се подкрепят усилията и предприетите мерки на всяко ниво в рамките на училището: от отделния ученик в класната стая до учителите, непедагогическия персонал, администрацията и родителите;

 дейностите да се насочват към цялата училищна среда, а не само към специфичните взаимодействия между връстниците: тази програма цели да промени училището като създаде пространство, фокусирано върху положителна комуникация, чувство за общност и приемане;

 да се включват елементи за превенция и намеса, като се работи не само за повишаване на информираността относно явлението, но и се дават указания за това как трябва да се работи с проблемните поведения, когато такива се появят;

 да се установи ефективно партньорство между учителите и родителите;

 да се подобри организационното развитие на училището, за да се поддържат промените чрез механизми за наблюдение;

 да се използват инструменти за измерване на разпространението на проблема.

 

Ползите от програмата могат да бъдат обобщени, както следва:

 Предоставяне на инструментариум за изследване, чиито резултати представляват надеждна информация за изготвяне на политики;

 Промяна в училищния климат;

 Повишаване на информираността и добре обучени учители;

 Възможности за разпространение на добри практики;

 Засилване на позицията на училището чрез мобилизиране на външни ресурси;

 Подпомагане на педагогическия и непедагогическия персонал на училищата да подобрят разбирането си, както за причините за възникване на проблема, така и за неговите последици;

 Оценяване на училищната среда и училищните ресурси за справяне с тормоза. В програмата са дадени методи за идентифициране колко често се извършва тормозът, къде се случва, как се намесват учениците и възрастните и дали дейностите по превенция са ефективни;

 Идентифициране на добри практики за предотвратяване на тормоза и за ефективна намеса в случай на тормоз;

 Подобряване на училищната политика за намаляване на инцидентите, свързани с тормоз;

 Изграждане на безопасна и приятелска среда в училище.

Наръчникът предлага практически насоки за прилагане на Модел програмата в училище. Той предлага описание на стъпките за прилагане на Модел програмата за превенция и справяне с агресията в училище. Наръчникът е приготвен за училищата, които искат да приложат подобна програма и е полезен документ за училищни директори, заместник директори и други администратори, учители, училищни психолози, педагози и други професионалисти от сферата на образованието.

За да изтеглите Модел програмата на български език, кликнете тук.

За да изтеглите Модел програмата на английски език, кликнете тук.

За да изтеглите Наръчника на български език, кликнете тук.

За да изтеглите Наръчника на английски език, кликнете тук.