Създаването на условия за диалог, изграждане на консенсус, медиация и съвместно планиране е ключово условие за позитивна промяна. За да бъдат устойчиви, проектите за развитие трябва да осигурят превентативни мерки за редуциране на конфликтите, които могат да възникват в резултат от тяхното прилагане.  Ета защо проектите, насочени към социална промяна, включват изследване на взаимодействието между контекста и планираните дейности. Нашата работа е основана на разбирането да се работи по начин, който намалява негативните последствия и увеличава позитивните. Интервенциите – при цялото им разнообразие  (проекти, програми на ниво общност или на макро ниво) трябва да включват сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да се минимизира рискът от конфликти сега и в бъдеще.