Обучение на професионални медиатори

 

Фондация „Партньори-България“ предлага програма за обучение на професионални медиатори, съобразена със стандартите на обучение, утвърдени от Министерство на правосъдието. Организацията е един от пионерите на медиацията в България и има лиценз за обучител по медиация от Министерство на правосъдието от 2007 г.

Преминаването през курса на обучение и успешното полагане на изпит ще позволи на участниците да се впишат в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Основната цел на програмата за обучение по медиация е формиране на знания и развитие на практически умения за посредничество при решаване на конфликти.

Какво е необходимо, за да завършите обучението?

За успешното завършване на обучението и получаването на удостоверение за медиатор, е необходимо успешно полагане на предвидените в учебната програма изпити – теоретичен и практически изпит – съгласно изискванията на чл. 8 от Наредбата за изискванията за обучение на медиатори.

Какви знания и умения ще получите?

  • Знания и умения да посредничите между страни в конфликт като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.
  • Основни комуникативни умения и техники на посредничество;
  • Водене на преговори;
  • Справяне с проблемно поведение на участници в конфликт и по време на медиация;
  • Основни аспекти от поведението на медиатора: управление на процеса, ефективни техники, етични стандарти;
  • Изготвяне на споразумение между страните.

За кого е предназначен този курс?
Представители на професии, при които се работи с хора, предприемачи и ръководители на дружества и екипи, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, преподаватели, журналисти, правни съветници, адвокати, социални работници, учители, психолози, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, както и за всеки друг, желаещ да получи сериозна допълнителна квалификация.

Методология.  Обучението се състои от 60 учебни часа, след което участниците могат да се явят на изпит. Предлаганото обучение включва  теория, упражнения и ролеви игри за практикуване на медиация. Програмата се предлага в общо 6 учебни дни по 10 учебни часа. Възможна е и друга конфигурация на обучението съобразно с потребностите на групата.

Изпитът се провежда в две части: теоретичен изпит /тест/ и практическо занятие, състоящо се от провеждане на сесия по медиация в рамките на 60-75 минути. Сесията се наблюдава и оценява от експерти.

Обучителите, които ще водят курса, са опитни професионални медиатори. Кратко представяне за тях прочетете тук.

За повече информация пишете ни на partners@partnersbg.org