Насилието и агресията в училище са сред най-големите предизвикателства пред училищата. С подкрепата на програма Еразъм + на Европейската комисия, три организации – фондация „Партньори-България“, фондация „Партньори-Унгария“ и SOS Малта – обединиха усилия с цел развитие на програма за ефективна превенция и справяне с агресията и тормоза, която се основава на алтернативни методи за разрешаване на конфликти.  Дългосрочната цел на партньорите е да постигнат ценностна промяна в училищата чрез разпространение на култура за мирно решаване на спорове, въвеждане на механизми за разрешаване на конфликти, превенция на тормоза и намаляването на агресивното и други форми на рисково поведение.

Проведеното по време на проекта изследване показва, че тормозът и агресията се разпознават като проблем в училище, както от учениците, така и от учителите и родителите. Очерта се ясна картина на тяхното разпространение, обхват, видове и честота. Разяснителната работа в  училищата помогна за по-добро разбиране на тези явления и чувствителността спрямо тях нарастна. В резултат, участниците подадоха много адекватни предложения за подобряване на училищния климат, мерки и политики. Така например, предложенията от страна на учениците  показват нуждата им от безопасна и приветлива атмосфера в училище. Техните думи са: „трябва да говорим нормално и да се разбираме един друг“, „някои ученици трябва да спрат да се правят на интересни и да не развалят атмосферата“, а „учителите трябва да се опитат да ни разбират повече“. Някои ученици препоръчват постоянното наблюдение на коридорите от страна на учителите, тъй като това са местата, където се случват инциденти. Други искат поставяне на камери и охранители в училищния двор. Ученици настояват за по-строги дисциплинарни мерки спрямо тези, които тормозят останалите, като например, отстраняване и изключване от училище, когато нищо друго не помага. Интересно е да се види, че учениците настояват възрастните да създадат, приложат и осигурят спазването на правила за съжителство в училище, правила, които да осигурат безопасност и сигурност.

Програмите за превенция на насилието в училище трябва да допринасят за подобряване на разбирането за това какво представлява тормоза и какви са дългосрочните последствия от него. Участието на учениците в процеса на справяне с тормоза е от основно значение, за да се насърчи развитието на идентичност, принадлежност и отговорност. По този начин се цели учениците да бъдат отговорни за себе си, за действията си и за взаимоотношенията си с другите.

Важно е да се прилага индивидуализиран и персонализиран подход, фокусиран върху специфичните нужди на децата и младежите. Училищата трябва да бъдат снабдени със специалисти и инструменти за индивидуална и групова работа с деца и младежи. Работата в екип, включващ родителите, осигурява споделяне на знания за историята на всеки ученик, както и неговите образователни планове и цели в живота. Този подход се  фокусира върху отношенията на доверие и взаимно уважение между учителите и децата.

За да изтеглите изследователския доклад на английски език, кликнете тук.

За да изтеглите изследователския доклад на български език, кликнете тук.

За да изтеглите Препоръките към промяна на политиката в училищата, кликнете тук /на английски език/.

За да изтеглите Препоръките към промяна на политиката в училищата, кликнете тук /на български език/.

За да изтеглите Препоръките към Европейските институции, кликнете тук /на английски език/.

За да изтеглите Препоръките към Европейските институции, кликнете тук /на български език/.