Повишаване капацитета  на организациите, които обучават медиатори, чрез изработване на Стандарти за обучение на медиатори е проект на фондация „Партньори – България“, насочен към подобряване работата на организациите, обучаващи медиатори, съгласно Закона за медиацията от 2004 г. и   и НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори. Въпреки наличието на нормативна уредба, практиката показва, че липсват национални Стандарти за обучение на медиатори и  национален орган за подкрепа и контрол за развитието на професията на медиатора. Издаденото от Съвета на Европа през юни 2018 г.  Ръководство за развитие на медиацията  /Mediation Development Toolkit Ensuring implementаion of the CEPEJ Guidelines on mediation/ предпоставя необходимостта от изработване на национални Стандарти  за обучението на медиатори и Методическо ръководство за провеждане на процедурата по медиация /Наръчник на медиатора/.

Като резултат от проекта ще бъдат създадени ефективни мерки за повишаване на капацитета на  медиаторите и на организациите, обучаващи медиатори. Предвижда се провеждане на изследване на състоянието на медиацията в България чрез проучване на обучаващи и обучени медиатори, на граждани участвали в медиация и на съдии, препращащи към медиация. Резултатите от изследването ще бъдат основа за формулиране на препоръки за подобряване на практиката на медиацията. Ще бъдат  изработени Стандарти за обучението на медиатори и Наръчник на медиатора. Три консултативни срещи с практуващи и насочващи към медиация ще осигурят обратна връзка и препоръки на експерти по отношение на изработените документи. Заключителна кръгла маса ще даде гласност на резултатите от изследването, препоръките, Стандартите  за обучението на медиатори и Наръчника на медиатора за провеждане на процедурата по медиация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е иницииран в рамките на процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“/BG05SFOP001-3.003/ .