Трилогията „Разрешаване на конфликти в училище“ на фондация “Партньори – България“ предлага последователен ориентиран към решения подход за въвеждане на децата от начална, средна и горна училищна възраст в изкуството на позитивното общуване и ефективното решаване на спорове и конфликти, които неминуемо възникват в отношенията между тях. Пособията са предназначени за учители, педагогически съветници и психолози, както и за всички, които работят с деца и младежи. Пособията отговарят на нуждите и възрастовата специфика на децата от начална, средна и горна училищна степен. За всяка училищна степен, програмата предлага множество компоненти, включително развитие на важни умения като решаване на проблеми, изслушване и говорене, критично и творческо мислене, търсене на решения в конфликтни ситуации и други. Развита в лесно осъществими интерактивни уроци, предназначени за класни и извънкласни занимания, програмата представлява ценен ресурс за училища, детски и младежки центрове. Трилогията се издава с подкрепата на Международен женски клуб – София.
Цена: 30лв

заявка