Д-р Даниела Коларова, Директор

Даниела Коларова е основател и директор на фондация „Партньори – България“ от създаването на организацията през 1998 г. Завършила е специалност „Психология“ в СУ „Кл.Оридски и има докторска степен по социология от Института по социология, БАН. Преподава социална психология в СУ „Кл.Охридски от 1990 до 2008 г. Има специализации по икономическа психология в Университета в Линц, Австрия и по психология на околната среда в Мичигански държавен университет, САЩ /1997/. Тя е сертифициран медиатор и обучител по медиация от Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния /2003/. В периода 2006-2012 е президент на международната мрежа Партньори за демократична промяна, основател и ръководител на офиса на мрежата в Брюксел. Между 2000 и 2010 работи като координатор на България в програмата на Съвета на Европа „Образование за демократично гражданство“.

Отговаря за стратегическото развитие на програмите на фондация „Партньори – България“ в областта на алтернативното решаване на спорове и конфликти, гражданско образование и права на човека, защита на правата на децата и развитие на политики за подобряване на положението на маргинализирани групи. Работи за разпространението и утвърждаването на медиацията и гражданското участие в България и в страни като Йордания, Йемен, Ливан, Турция и други.

 

Румен Минковски, Заместник директор

Румен Минковски е завършил психология в СУ „Св.Кл.Охридски“ и е преподавател в катедра „Туризъм“ на същия университет. Работи във фондация “Партньори-България” от нейното основаване. Участва в проекти на фондацията в областта на медиацията, междуетническото взаимодействие, работа с деца и младежи. Работи по проблемите на миграцията и социално-психологическите последствия за децата и семействата. Той е сертифициран медиатор и обучител по медиация от Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния /2004/. Работи като изследовател, консултант, обучител, оценител, ръководител на проекти. Лицензиран медиатор и обучител по медиация. Главен обучител на фондацията, разработва многобразни курсове и програми.

 

Анета Калчева, Фасилитатор

Анета Калчева е завършила е психология в СУ ” Климент Охридски”, изучавала е „Когнитивна Наука“ в НБУ и завършва „Артистично психо-социални практики“- магистратура с практическа насоченост, застъпваща психодрама, ролеви игри, групова динамика и арт терапевтични техники. Работи като психолог от 2006 г., а от 2011 г работи активно и с деца. Работила е в сферата на профилирането, психологическите изследвания и консултации. Има дългогодишен опит като обучител в създаването и провеждането на социално психологически тренинги и като водещ на групи. Работи в областта на детското участие, засилване на ролята на ученическите детски съвети на училищно, общинско и областно ниво. Организира и провежда обучения с деца и възрастни, създава учебни материали и координира работата на детските съвети.

 

Елмира Нешева, Експерт

Елмира е магистър по философия и бакалавър по социални дейности в СУ “Св. Кл. Охридски”. Има дългогодишен професионален опит в работата с рискови групи и рискови поведения, с акцент върху превенция на употребата и намаляване на здравните и социални вреди от употребата на наркотични вещества. Сертифициран обучител в скрининг, ранни и кратки интервенции от United Nations Office on Drugs and Crimе и Национален център по наркомании. Обучавана е в “Мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна” в Български институт по зависимости.

Работи с деца и младежи в риск, както и в областта на домашното насилие, насилието, основано на полов признак и изработване на Модел за подкрепа на жертвите на насилие. Участва в програми за превенция на агресията и тормоза в училище като провежда обучения и консултативни срещи с деца, учители и експерти в областта.

 

Румен Михайлов, счетоводител

Румен е завършил специалността „Счетоводство и финанси“ и работи като счетоводител на фондация „Партньори – България“ от 1998 г. Има богат опит във финансово управление на различни проекти като изработва отчети, бюджети и се грижи за проектната документация.

Опитът му включва и управление на програми за ре-финансиране, включително обучение на бенефициенти във финансово управление и наблюдение на проекти.