puretype
Partners Bulgaria

Съвети на децата

Фондация „Партньори – България“ представя заключителен доклад по проект “Засилване на ролята на детските съвети превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище.” Работата с общинските и областния съвети на децата се фокусира върху развитие на капацитета на деца и възрастни за разрешаване на актуални проблеми на деца и младежи от местните общности. Децата се обучаваха да формулират и представят предложения, които биха подобрили общинските политики по проблеми, които засягат децата.

Публична покана

Фондация „Партньори-България“ обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 1 от 07.03.2016 г. за провеждане на процедура по определяне на изпълнител с предмет: “Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак, в две обособени позиции.“ Текущи документи по процедурата в края на публикацията.

Подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница

Фондация „Партньори – България” /ФПБ/ предоставя услуги за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница. От 1 април до 31 октомври 2016 г. тази услуга се подкрепя от фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. Екипът на „Партньори – България“ провежда обучения и супервизия за професионалисти от гр.Дупница и областта и предлага директна подкрепа на деца и техните семейства. Провежда се разяснителна работа в местните училища и се организират семинари за нарастване на разбирането за нуждите на тези деца.

Проведе се национална кръгла маса „Деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността“

На 10 и 11 Фондация „Партньори-България“ проведе заключителна национална кръгла маса на която представители на осем общински администрации от страната и Областна управа – Сливен, заедно с представители на осем общински и един областен съвети на децата представиха заключителни резултати от съвместната си дейност.

Национална кръгла маса: деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността

Организатор на събитието е Фондация „Партньори-България“.

Време и място: 11.03.2016 г. от 11:00 ч. в хотел „Акорд“, гр. София

Прочети повече.

« Previous Entries Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs