Partners Bulgaria

(Bulgarian) Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

(Bulgarian) Екип експерти от три държави – Италия, България и Португалия – работи за въвеждане на основан на детските права подход за борба с тормоза в корекционните институции за непълнолетни и малолетни. Разработената програмата цели подобряване на отношенията между децата, стимулиране на разбирането и сътрудничество между тях, засилване на ролята на правилата и механизмите за борба с тормоза и в крайна сметка намаляване на случаите на агресивни прояви.

(Bulgarian) Заедно срещу агресията в училище

(Bulgarian) През октомври 2015 г. Фондация „Партньори-България“ стартира изпълнението на тригодишен проект, който да спомогне за развиването и прилагането на ефективен, общоучилищен модел за превенция и реакция на училищния тормоз, основан на алтернативни начини за разрешаване на конфликти между децата. Дейностите по проекта са насочени към обучение на ученици и техните учители в алтернативни методи за решаване на конфликти, прилагане на медиация между връстници, както други ефективни практики от опита на трите държави.

Domestic and Gender-Based Violence: Analytical Report, Policy Brief and Victims Support Model

of the National Study on Domestic and Gender based violence (DGBV) and Elaboration of Victims Support Model (VSM) project, funded under Program BG 12 “Domestic and Gender-Based Violence” of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

(Bulgarian) Провеждане на регионални работни срещи за верифициране на проект на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

(Bulgarian) През април 2016 Фондация “Партньори-България” проведе три регионални срещи с професионалисти за съгласуване на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. Програмата на семинара беше подготвена да отговаря на целите на проекта и на нуждите на професионалистите, работещи в областта. Семинарите осигуриха възможност за активно обсъждане на Модела, провеждане на дискусии, обмяна на информация и опит и формулиране на препоръки за подобряване на Модела.

(Bulgarian) Съвети на децата

(Bulgarian) Фондация “Партньори – България” представя заключителен доклад по проект “Засилване на ролята на детските съвети превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище.” Работата с общинските и областния съвети на децата се фокусира върху развитие на капацитета на деца и възрастни за разрешаване на актуални проблеми на деца и младежи от местните общности. Децата се обучаваха да формулират и представят предложения, които биха подобрили общинските политики по проблеми, които засягат децата.

« Previous Entries Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs