puretype
Partners Bulgaria

Обучение по МЕДИАЦИЯ – посредничество при водене на спорове

Фондация „Партньори-България“ предлага програма за обучение на професионални медиатори, съобразена със стандартите на обучение, утвърдени от Министерство на правосъдието. Организацията е един от пионерите на медиацията в България и има лиценз за обучител по медиация от Министерство на правосъдието от 2007 г. Преминаването през курса на обучение и успешното полагане на изпит ще позволи на участниците да се впишат в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

Екип експерти от три държави – Италия, България и Португалия – работи за въвеждане на основан на детските права подход за борба с тормоза в корекционните институции за непълнолетни и малолетни. Разработената програмата цели подобряване на отношенията между децата, стимулиране на разбирането и сътрудничество между тях, засилване на ролята на правилата и механизмите за борба с тормоза и в крайна сметка намаляване на случаите на агресивни прояви.

Заедно срещу агресията в училище

През октомври 2015 г. Фондация „Партньори-България“ стартира изпълнението на тригодишен проект, който да спомогне за развиването и прилагането на ефективен, общоучилищен модел за превенция и реакция на училищния тормоз, основан на алтернативни начини за разрешаване на конфликти между децата. Дейностите по проекта са насочени към обучение на ученици и техните учители в алтернативни методи за решаване на конфликти, прилагане на медиация между връстници, както други ефективни практики от опита на трите държави.

Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак: доклад, препоръки и модел за подкрепа на жертви на насилие

През 2016 г. фондация „Партньори-България“, Центърът за изследване на демокрацията и Академия по права на човека, Норвегия, проведоха национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак. Представяме аналитичен доклад от резултатите от националното представително изследване. Разработен бе и Модел за подкрепа на жертвите на насилие. Публикувани бяха препоръки за подобряване на политиките за защита на жертвите на домашно насилие.

Провеждане на регионални работни срещи за верифициране на проект на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

През април 2016 Фондация „Партньори-България“ проведе три регионални срещи с професионалисти за съгласуване на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. Програмата на семинара беше подготвена да отговаря на целите на проекта и на нуждите на професионалистите, работещи в областта. Семинарите осигуриха възможност за активно обсъждане на Модела, провеждане на дискусии, обмяна на информация и опит и формулиране на препоръки за подобряване на Модела.

« Previous Entries Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs