puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Завършени

Развитие на услуги по семейна медиация

Проектът представлява развитие на програмата по медиация, която фондация “Партньори – България” реализира от основаването си през 1998г. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на фондация “Отворено общество”–програма COLPI. В изпълнение на програмата бе създаден Център по семейна медиация.

Разработване и въвеждане на академичен курс по извънсъдебно решаване на споровете в юридическите факултети на българските висши училища

Съдебната система не само в България, но и в световен план, е тромава и неефективна. За да защитят своите права и законни интереси, страните трябва да преминат сложното съдебно производство. В края на дългия процес не рядко те са загубили вече интерес към спора или…

Създаване на система за превенция и алтернативно решаване на спорове в местата за лишаване от свобода

Целта на проекта бе да се повишат знанията и уменията на служителите на затворите за справяне с конфликтни ситуации и заедно с тях екипът на проекта да адаптира способите за алтернативно решаване на спорове към особеностите на системата.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs