puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Гражданско образование и образование по права на човека

Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и разработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие

Проектът се изпълнява в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията и Академията по права на човека, Норвегия. Проектът цели да допринесе за предотвратяване на домашното и основаното на пола насилие, и да подобри положението на жертвите в България, като постави специфичен фокус върху ромските жени и момичета.

Засилване ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище

Фондация „Партньори-България“ стартира проект „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Насърчаване детското участие чрез укрепване ролята на детските и младежките училищни съвети

От края на ноември 2012 г. стартира инициатива за насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво, в партньорство между УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето и Фондация „Партньори-България“.

Belieforama – Религиозно многообразие и анти-дискриминация

Екипът на ФПБ участва активно в образователни инициативи, които насърчават толерантността и религиозното многообразие. Като част от консорциума воден от CEJI (A Jewish Contribution to an Inclusive Europe) и подкрепен от програмата „Учене през целия живот” на ЕК, ФПБ се зае да развие нова тренинг програма за обучители на възрастни, която да се справя с проблеми…

Обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени

ФПБ е партньор по международния проект за обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени − Make the Link − Climate exChange, чиято цел е да формира гражданска позиция за опазване на околната среда и да стимулира активно участие в борбата срещу климатичните промени.

Обучение „Религия, пол и сексуална ориентация“

Като резултат от дългогодишното сътрудничество между осем европейски организации, консорциумът, воден от базираната в Брюксел организация CEJI, завърши цикъла от обучителни модули, отразяващи културното и религиозно многообразие характерно за днешните общества.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs