puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Права и закрила на детето

Позитивни подходи за превенция на насилие над деца

Екипът на Фондация „Партньори-България“, с изключителната подкрепа на Фондация ОУК, се ангажира вече шеста година с проблемите на една специфична група деца, които ​често пъти остават незабелязани и извън обсега на подходяща помощ и закрила. Ние ги наричаме „деца с емоционални и поведенчески затруднения“ (ЕПЗ) или още…

За детство без насилие

Основен приоритет на ФПБ е решаването на проблема с домашното насилие върху деца. Специалистите по света все по-често говорят с тревога за увеличаващите се случаи на тормоз вкъщи. Психическото насилие е най-честата агресия от страна на родителите. В много от случаите това дори не се осъзнава.

Да върнем децата в училище!

Проект „Да върнем децата в училище” е насочен към реинтегриране на отпаднали ученици в системата на българското образование. Основната част от дейностите е свързана с обучения, проведени от специалисти, които посредством своето педагогическо майсторство и умения за интерактивно обучение…

Подкрепа на младежи, напускащи институции

От 2005 г. Фондацията работи с дом „Лудогорие” – гр.Исперих и дом „Христо Ботев” – гр. София. В двата града са разкрити центрове за подкрепа на младежи, бивши и настоящи възпитаници на домовете. Те оказват образователна, психологическа и социална подкрепа на повече от 50 младежи. В София младите хора посещават курс по английски език…

Превантивна програма за деца и младежи в риск „Заедно и утре“

Целите на програмата бяха насочени към постигане на позитивни промени в положението на децата в риск в градовете Кюстендил, Лом и Самоков чрез подкрепа на местни граждански организации и професионални общности в развиването на нови превантивни модели за социална работа с деца и семейства в риск.

Социално включване чрез музика

Проектът стартира през месец август 2006г. с провеждане на кампания за популяризиране на дейностите и информиране на всички институции относно възможността за включването на деца с рисково поведение в него.
За целта бяха проведени разговори с представители на отдел „Закрила на детето“…

Безопасно използване на интернет

По поръчка на фондация “Партньори-България” през 2005 г. НЦИОМ проведе изследване за рисковете при общуване в интернет сред 800 ученици от горния курс в София и 4 областни града. Над 90% посочват, че ползват интернет всеки ден. Една трета признават, че през последната година…

Ефективен отговор срещу трафика на деца

Всяка година хиляди малолетни и непълнолетни деца от Югоизточна Европа стават жертвa на трафик и биват замесвани в различни форми на експлоатация, просия и джебчийство. България остава страна на произход и транзитна зона за трафик на хoра и в по-малка степен страна-местоназначение.

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs