puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Права и закрила на детето

КАКВО Е ТОРМОЗ?

Фондация „Партньори – България“ представя брошура за деца за разпознаване и реагиране при тормоз между връстници. Брошурата е създадена в рамките на проект „Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза между децата в структурите за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни“, осъществен с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейска комисия, JUST/2014/RDAP/AG/BULL. Проектът се изпълнява в три държави от Спасете децата, Италия, PAR, Португалия и фондация „Партньори – България“.

Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза в структури за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни

Фондация „Партньори – България“ в партньорство със Save the Children, Италия, университета на Болоня и PAR Португалия приложиха ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза.Проучването на екипа показа, че тормозът е част от живота на голяма част от децата в структурите за изтърпяване на наказанията като особено уязвими са тези, които са новопостъпили. Най-чести форми на тормоз са индиректния тормоз, вербалния и физическия тормоз. Последствията от тормоза са свързани с повишена тревожност, различни психо-соматични симптоми, депресия и изолация на жертвата. Установени бяха и факторите на средата, които съдействат за минимизиране на инцидентите на тормоз.

Позитивни подходи за превенция на насилие над деца

Екипът на Фондация „Партньори-България“, с изключителната подкрепа на Фондация ОУК, се ангажира вече шеста година с проблемите на една специфична група деца, които ​често пъти остават незабелязани и извън обсега на подходяща помощ и закрила. Ние ги наричаме „деца с емоционални и поведенчески затруднения“ (ЕПЗ) или още…

За детство без насилие

Основен приоритет на ФПБ е решаването на проблема с домашното насилие върху деца. Специалистите по света все по-често говорят с тревога за увеличаващите се случаи на тормоз вкъщи. Психическото насилие е най-честата агресия от страна на родителите. В много от случаите това дори не се осъзнава.

Да върнем децата в училище!

Проект „Да върнем децата в училище” е насочен към реинтегриране на отпаднали ученици в системата на българското образование. Основната част от дейностите е свързана с обучения, проведени от специалисти, които посредством своето педагогическо майсторство и умения за интерактивно обучение…

Подкрепа на младежи, напускащи институции

От 2005 г. Фондацията работи с дом „Лудогорие” – гр.Исперих и дом „Христо Ботев” – гр. София. В двата града са разкрити центрове за подкрепа на младежи, бивши и настоящи възпитаници на домовете. Те оказват образователна, психологическа и социална подкрепа на повече от 50 младежи. В София младите хора посещават курс по английски език…

Превантивна програма за деца и младежи в риск „Заедно и утре“

Целите на програмата бяха насочени към постигане на позитивни промени в положението на децата в риск в градовете Кюстендил, Лом и Самоков чрез подкрепа на местни граждански организации и професионални общности в развиването на нови превантивни модели за социална работа с деца и семейства в риск.

Социално включване чрез музика

Проектът стартира през месец август 2006г. с провеждане на кампания за популяризиране на дейностите и информиране на всички институции относно възможността за включването на деца с рисково поведение в него.
За целта бяха проведени разговори с представители на отдел „Закрила на детето“…

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs