puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Права и закрила на детето

(English) Teaching Children Conflict Resolution Skills at School

(English) The International Women’s Club – Sofia, supports Partners Bulgaria Foundation project Teaching Children Conflict Resolution Skills at School. Partners Bulgaria develops a three-level conflict resolution education targeting primary, secondary and high school children. The aim of this project is to build school resilience to violence by increasing capacity of schools to educate children in problem-solving and conflict resolution skills.

КАКВО Е ТОРМОЗ?

Фондация „Партньори – България“ представя брошура за деца за разпознаване и реагиране при тормоз между връстници. Брошурата е създадена в рамките на проект „Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза между децата в структурите за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни“, осъществен с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейска комисия, JUST/2014/RDAP/AG/BULL. Проектът се изпълнява в три държави от Спасете децата, Италия, PAR, Португалия и фондация „Партньори – България“.

Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза в структури за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни

Фондация „Партньори – България“ в партньорство със Save the Children, Италия, университета на Болоня и PAR Португалия приложиха ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза.Проучването на екипа показа, че тормозът е част от живота на голяма част от децата в структурите за изтърпяване на наказанията като особено уязвими са тези, които са новопостъпили. Най-чести форми на тормоз са индиректния тормоз, вербалния и физическия тормоз. Последствията от тормоза са свързани с повишена тревожност, различни психо-соматични симптоми, депресия и изолация на жертвата. Установени бяха и факторите на средата, които съдействат за минимизиране на инцидентите на тормоз.

Позитивни подходи за превенция на насилие над деца

Екипът на Фондация „Партньори-България“, с изключителната подкрепа на Фондация ОУК, се ангажира вече шеста година с проблемите на една специфична група деца, които ​често пъти остават незабелязани и извън обсега на подходяща помощ и закрила. Ние ги наричаме „деца с емоционални и поведенчески затруднения“ (ЕПЗ) или още…

За детство без насилие

Основен приоритет на ФПБ е решаването на проблема с домашното насилие върху деца. Специалистите по света все по-често говорят с тревога за увеличаващите се случаи на тормоз вкъщи. Психическото насилие е най-честата агресия от страна на родителите. В много от случаите това дори не се осъзнава.

Да върнем децата в училище!

Проект „Да върнем децата в училище” е насочен към реинтегриране на отпаднали ученици в системата на българското образование. Основната част от дейностите е свързана с обучения, проведени от специалисти, които посредством своето педагогическо майсторство и умения за интерактивно обучение…

Подкрепа на младежи, напускащи институции

От 2005 г. Фондацията работи с дом „Лудогорие” – гр.Исперих и дом „Христо Ботев” – гр. София. В двата града са разкрити центрове за подкрепа на младежи, бивши и настоящи възпитаници на домовете. Те оказват образователна, психологическа и социална подкрепа на повече от 50 младежи. В София младите хора посещават курс по английски език…

Превантивна програма за деца и младежи в риск „Заедно и утре“

Целите на програмата бяха насочени към постигане на позитивни промени в положението на децата в риск в градовете Кюстендил, Лом и Самоков чрез подкрепа на местни граждански организации и професионални общности в развиването на нови превантивни модели за социална работа с деца и семейства в риск.

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs