puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Новини

Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

Екип експерти от три държави – Италия, България и Португалия – работи за въвеждане на основан на детските права подход за борба с тормоза в корекционните институции за непълнолетни и малолетни. Разработената програмата цели подобряване на отношенията между децата, стимулиране на разбирането и сътрудничество между тях, засилване на ролята на правилата и механизмите за борба с тормоза и в крайна сметка намаляване на случаите на агресивни прояви.

Заедно срещу агресията в училище

През октомври 2015 г. Фондация „Партньори-България“ стартира изпълнението на тригодишен проект, който да спомогне за развиването и прилагането на ефективен, общоучилищен модел за превенция и реакция на училищния тормоз, основан на алтернативни начини за разрешаване на конфликти между децата. Дейностите по проекта са насочени към обучение на ученици и техните учители в алтернативни методи за решаване на конфликти, прилагане на медиация между връстници, както други ефективни практики от опита на трите държави.

Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак: доклад, препоръки и модел за подкрепа на жертви на насилие

През 2016 г. фондация „Партньори-България“, Центърът за изследване на демокрацията и Академия по права на човека, Норвегия, проведоха национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак. Представяме аналитичен доклад от резултатите от националното представително изследване. Разработен бе и Модел за подкрепа на жертвите на насилие. Публикувани бяха препоръки за подобряване на политиките за защита на жертвите на домашно насилие.

Провеждане на регионални работни срещи за верифициране на проект на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

През април 2016 Фондация „Партньори-България“ проведе три регионални срещи с професионалисти за съгласуване на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. Програмата на семинара беше подготвена да отговаря на целите на проекта и на нуждите на професионалистите, работещи в областта. Семинарите осигуриха възможност за активно обсъждане на Модела, провеждане на дискусии, обмяна на информация и опит и формулиране на препоръки за подобряване на Модела.

Съвети на децата

Фондация „Партньори – България“ представя заключителен доклад по проект “Засилване на ролята на детските съвети превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище.” Работата с общинските и областния съвети на децата се фокусира върху развитие на капацитета на деца и възрастни за разрешаване на актуални проблеми на деца и младежи от местните общности. Децата се обучаваха да формулират и представят предложения, които биха подобрили общинските политики по проблеми, които засягат децата.

Публична покана

Фондация „Партньори-България“ обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 1 от 07.03.2016 г. за провеждане на процедура по определяне на изпълнител с предмет: “Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак, в две обособени позиции.“ Текущи документи по процедурата в края на публикацията.

Подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница

Фондация „Партньори – България” /ФПБ/ предоставя услуги за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница. От 1 април до 31 октомври 2016 г. тази услуга се подкрепя от фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. Екипът на „Партньори – България“ провежда обучения и супервизия за професионалисти от гр.Дупница и областта и предлага директна подкрепа на деца и техните семейства. Провежда се разяснителна работа в местните училища и се организират семинари за нарастване на разбирането за нуждите на тези деца.

Проведе се национална кръгла маса „Деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността“

На 10 и 11 Фондация „Партньори-България“ проведе заключителна национална кръгла маса на която представители на осем общински администрации от страната и Областна управа – Сливен, заедно с представители на осем общински и един областен съвети на децата представиха заключителни резултати от съвместната си дейност.

« Previous Entries Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs