puretype
Partners Bulgaria

Екип

Д-р Даниела Коларова : Директор

Д-р Даниела Коларова

Директор

Даниела Коларова е основател и директор на фондация „Партньори – България“ от 1998. Завършила е специалност „Психология“ в СУ „Кл.Оридски и има докторска степен по социология от Института по социология, Българска академия на науките. Преподава социална психология в СУ „Кл.Охридски от 1990 до 2008 г. Има специализации по икономическа психология в Университета в Линц, Австрия и по психология на околната среда в Мичигански държавен университет, САЩ /1997/. Тя е сертифициран медиатор и обучител по медиация от Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния /2003/. В периода 2006-2012 е президент на международната мрежа Партньори за демократична промяна и основател и ръководител на офиса на мрежата в Брюксел. Между 2000 и 2010 работи като координатор на България в програмата на Съвета на Европа „Образование за демократично гражданство“.

Отговаря за стратегическото развитие на програмите на фондация „Партньори – България“ в областта на алтернативното решаване на спорове и конфликти, гражданско образование и права на човека, защита на правата на децата и развитие на политики за подобряване на положението на маргинализирани групи. Работи за разпространението и утвърждаването на медиацията и гражданското участие в България и в страни като Йордания, Йемен, Ливан, Киргизстан, Турция и Молдова, където участва в проекти за развитие на кадри от медиатори и фасилитатори на конфликти в общностите.

Румен Минковски : Заместник директор

Румен Минковски

Заместник директор

Румен Минковски е завършил психология в СУ „Св.Кл.Охридски“ и е преподавател в катедра „Туризъм“ на същия университет. Работи във фондация “Партньори-България” от нейното основаване. Участва в проекти на фондацията в областта на медиацията, междуетническото взаимодействие, работа с деца и младежи. Напоследък е фокусиран върху проблемите на миграцията и социално-психологическите последствия за децата и семействата.

Работи като изследовател, консултант, обучител, оценител, ръководител на проекти. Лицензиран медиатор и обучител по медиация.

Главен обучител на фондацията, разработва многобразни курсове и програми.

Анета Калчева : Фасилитатор и координатор проект

Анета Калчева

Фасилитатор и координатор проект

Анета е завършила е психология в СУ ” Климент Охридски”, изучавала е „Когнитивна Наука“ в НБУ и в момента завършва „Артистично психо-социални практики“- магистратура с практическа насоченост, застъпваща психодрама, ролеви игри, групова динамика и арт терапевтични техники. Работи като психолог от 2006 г., а от 2011 г работи активно и с деца.

Работила е в сферата на профилирането, психологическите изследвания и консултации. Има дългогодишен опит като обучител в създаването и провеждането на социално психологически тренинги и като водещ на групи.

Присъединява се към екипа на Фондация “Партньори-България” през май 2015 г., като основната й дейност е в областта на детското участие , засилване на ролята на ученическите детски съвети на училищно, общинско и областно ниво. Организира и провежда обучения с деца и възрастни, създава учебни материали и координира работата на детските съвети.

Елмира Нешева : Експерт изследвания и развитие на модел за подкрепа на жертви на насилие

Елмира Нешева

Експерт изследвания и развитие на модел за подкрепа на жертви на насилие

Елмира Нешева е магистър по философия и бакалавър по социални дейности в СУ “Св. Кл. Охридски”. Има дългогодишен професионален опит в работата с рискови групи и рискови поведения, с акцент върху превенция на употребата и намаляване на здравните и социални вреди от употребата на наркотични вещества.

Сертифициран обучител в скрининг, ранни и кратки интервенции от United Nations Office on Drugs and Crimе и Национален център по наркомании. Обучавана е в “Мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна” в Български институт по зависимости.

Присъединява се към екипа на Фондация “Партньори-България” през август 2015г., като основната й дейност е свързана с работа в областта на домашното насилие, насилието, основано на полов признак, и изработване на Модел за подкрепа на жертвите на насилие.

Кристина Петкова : Административен сътрудник

Кристина Петкова

Административен сътрудник

Кристина Петкова завършва СУ „Св. Климент Охридски“ с бакалавърска степен по „Политология“, профил Европейска интеграция и продължава висшето си образование в магистърска програма „Европейски проекти“. По време на обучението си в магистърската степен прекарва 6 месечен период на обучение в Университета в Саарланд, Германия, от където получава сертификат за постижения в сферата на Европейските науки.

Успоредно със своето обучение от 2009 година трупа опит като доброволец, участник в и организатор на младежки обмени и обучения по програма „Младежта в действие“ и програма „Еразъм +“.

Кристина се присъединява към екипа на Фондация „Партньори-България“ през юли 2015 г., където изпълнява длъжността сътрудник по проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“.

Ирена Стоянова : Специалист

Ирена Стоянова

Специалист

Ирена Стоянова е психолог. Завършва магистърска програма “Училищна психология” към ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград. Притежава професионален опит в областта на психологичното консултиране на деца с различни нарушения и техните родители. Работила е като ресурсен учител на деца със специални образователни потребности към Ресурсен център гр. Кюстендил и като психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица в риск – СНЦ “Иновация” - гр. Бобов дол.

Присъединява се към екипа на Фондация “Партньори-България” през 2012г. като основните и функции са свързани с консултирането на деца и юноши с предизвикателно поведение, техните семейства и работещите специалисти.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs