puretype
Partners Bulgaria

Мисия

Фондация „Партньори-България” (ФПБ) е регистрирана през 1998 г. в страната неправителствена организация с независимо управление.

Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда. Организацията работи за укрепване диалога между гражданското общество, правителството и бизнес сектора, както и за насърчаване участието на различни по-слабо представени организации, групи и етнически общности в процесите на вземане на решения.

Фондация „Партньори-България” работи за постигането на целите си посредством следните дейности:

  • Изследвания, анализи, оценка и препоръки за промяна в политиката по отношение състоянието на социално-маргинализираните групи (включително етническите малцинства, децата без родителски грижи, децата и младежите в риск, непълнолетните правонарушители и т.н.).
  • Обучение по теми като: ефективна комуникация, водене на преговори, решаване на конфликти, медиация, гражданско образование, лидерство, организационното развитие, разрешаване на конфликти, групово постигане на консенсус и др.
  • Медиация за подпомагане на отделни лица, групи и организации при разрешаване на конфликти.
  • Кооперативно планиране, фасилитиране на срещи и публични дискусии, както и на процеси на вземане на решения. Организацията подпомага създаването на инициативи за решаване на проблеми от местно значение.
  • Публични кампании за привличане на общественото внимание към проблеми от общо значение.

Фондация „Партньори-България” се подкрепя от чуждестранни и местни организации и правителствени агенции: Американска агенция за международно развитие, фондация „ОАК”, фондация „Крал Бодуен”, Фондация „Лале”, Посолство на Великобритания, Посолство на САЩ, Посолство на Холандия, Фонд „Спасете децата”, Институт „Отворено общество”, Европейска комисия и др.

Фондация „Партньори-България” е част от международната организация  Партньори за демократична промяна, която работи за развитие на гражданско общество, утвърждаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правото. Основен фокус в дейността на Партньори е развитие на култура за мирно разрешаване на конфликти.
Мрежата на Партньори за демократична промяна обединява центрове в Аржентина, Колумбия, Мексико, Албания, България, Косово, Република Чехия, Грузия, Унгария, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия, Йордания, Йемен, Перу и САЩ. Центровете провеждат изследвания, обучение и консултации, въвеждат програми за развитие и за утвърждаване на мира в повече от 60 страни по света.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs