puretype
Partners Bulgaria

Партньори-България

Фондация „Партньори-България” (ФПБ) е регистрирана през 1998 г. в страната, неправителствена организация с независимо управление.

Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда.

Фондация „Партньори – България“ /ФПБ/ е създадена през 1998 г. като българският център на международната мрежа „Партньори за демократична промяна“, която обединява неправителствени организации от над 20 страни по света. В периода 2006-2014 директорът на ФПБ служи и като президент и директор на международната мрежа в нейният координационен офис в Брюксел .Центровете на “Партньори” по света споделят същото лого, мисия и цели. Те са източник на ноу-хау и подкрепа при изпълнението на проектите на фондацията в страната.

ФПБ е основател и член на Европейската мрежа за обучение в демокрация и права на човека /DARE network/, откъдето е и многогодишното партньорство с Академията по права на човека, Норвегия. Тази мрежа служи за обмен на опит, информация и експертиза. През годините ФПБ е участвала заедно с други членове на мрежата /повечето Европейски страни/ в различни консорциуми по проекти на Европейската комисия. Организациите от посочените мрежи са реализирали множество проекти в областта на домашното насилие и насилието основано на полов признак, включително и сред ромската общност. Техният опит и експертиза ще допринесат за ефективното изпълнение на настоящия проект.

През периода 2000-2007 г. ФПБ изпълни 7 годишен проект за развитие на общности със смесено етническо население, финансиран от Американската агенция за международно развитие. В резултат, фондацията разполага с партньорски организации и мрежа от доброволци в 13 общини на страната: Видин, Лом, Кюстендил, Дупница, Самоков, Разград, Търговище, Исперих, Момчилград, Асеновград, Кърджали, Айтос, Девин. Чрез този проект ФПБ навлезе в проблемите на ромската общност и разви модели за подкрепа, предоставящи на ромската общност достъп до образование, социални услуги и заетост.

Фондация “Парнтьори-България” има дългогодишен опит в управлението на проекти за предотвратяване на домашното насилие и насилието основано на полов признак, включително и сред ромската общност. В досегашната си двайсет годишна история, фондацията е реализирала редица проекти в областта на защита правата на човека, защита на правата на детето, интеграция на ромската общност в България, превенция на трафика на хора, адресиране и превенция на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, включително и на деца и жени от ромски произход.

През периода 2004-2012 ФПБ работи в консорциум, ръководен от Спасете децата, Норвегия, включващ организации от 8 Балканските страни, и насочен към проучване на трафика на деца и жени и адресиране на на базираното на пола насилие, особено различни форми на сексуална и друга експлоатация на жени и деца. Национално представително изследване, проведено от ФПБ в България очерта картината на проблема, а моделът на ФПБ за превенция на експлоатацията и маргинализирането на деца и млади хора, развит и приложен в гр. Кюстендил, показа, ефективност на мерките, приложени при широко партньорство и координация в общността.

През 2004-2008 г. в международен консорциум воден от Спасете децата, Италия, и подкрепен от Европейската комисия, ФПБ проведе национално изследване за трафика на хора в България и предложи методологическа рамка и модел за работа с жертви на трафик, развит от международния екип. Друг важен принос на организацията е развитието на нови модели и практики за подобряване на правосъдието на малолетни и непълнолетни правонарушители.

През периода 2007-2013 ФПБ, с подкрепата на фондация ОУК, разви и приложи модел за подкрепа на деца жертви /или потенциални жертви/ на насилие. Фокусът на това усилие беше върху децата с емоционални и поведенчески затруднения, причините за тях и развитие на методология за подкрепа и справяне с проблема на семейството. Национално проучване в началото на програма показа величината на разпространение на явлението „деца с емоционални и поведенчески затруднения“, което често е външна реакция на тормоз или различни форми на насилие върху детето в семейството и извън него. Моделът беше припознат от ДАЗД, а на практика приложен /чрез обучение на местни специалисти и чрез 2 ресурсни центъра на ФПБ/ в 7 общини в страната.

През 2000-2003 г. ФПБ приложи модел за превенция на насилието над деца, с подкрепата на фондация Крал Боудуин, Белгия. Моделът беше приложен в 3 града в страната и адресира най-уязвими групи от децата като наблегна на местната подкрепа и работа с институциите.

От създаването си през 1998 г. до сега ФПБ работи с международния алианс „Спасете децата“. През 2000 г. фондация „Партньори – България“ отвори първият Център по правата на детето в София с подкрепата на Спасете децата, Швеция. В партньорство със Спасете децата, Обединено кралство и Спасете децата, Швеция, ФПБ проведе множество изследвания за състоянието на децата в България като идентифицира, различни форми на насилие и мерките, които са необходими, както за превенция, така и за адресиране на проблема и за работа с жертвите. ФПБ реализира обучителни програми за специалисти, публикува множество методики, доклади и преводни материали, създаде информационни и ресурсни центрове за работа с деца и семейства, приложи модели и мерки за превенция на маргинализацията и за работа с „проблемни деца“. С подкрепата на Британското посолство и в партньорство с ДАЗД организацията проведе първата национална кампания за безопасен интернет. Видео материалът „Никога не знаеш кой стои от другата страна“ беше показван няколко месеца по националната и други телевизии, а постери и билбордове бяха поставени в цялата страна. ФПБ разви и първата програма за обучение на учители, като ги снабди с интерактивна методология за превенция на насилието в интернет, напълно приложима и съвместима в училищните програми по информационни технологии или по гражданско образование.

Като част от програмата за интеграция на етническите малцинства в 13 града в страната, в периода 2000-2007 г. ФПБ работи с местни НПО и ромски организации за да идентифицира различни форми на насилие над ромските жени и да предложи адекватни форми на подкрепа и превенция. Сред инициативите подкрепени от ФПБ в този период влизат създаването на т.н. ромски медиатори, които да посредничат между ромската общност и институциите; създаване на здравни и образователни центрове за подкрепа в ромската общност; засилване на извънкласната дейност в ромските училища с цел, адресиране на специфичните за общността проблеми, мотивиране за образование и ангажиране на децата и младите хора в социално значими дейности; подкрепа на ромски семейства да развият малък бизнес и др.

През 2013-2014 г. ФПБ работи по проект Иновативен модел за демокрация и образование по права на човека в клас и в извънкласни дейности в училища в Истанбул и в Одрин, с подкрепата на Европейскатат комисия и правителството на Република Турция.

В партньорство със седем европейски страни и неправителствени организации ФПБ разви методология за подкрепа на деца, оставени в страната от родители, работещи в чужбина. Изследване на ФПБ на състоянието на тези деца показа величината на проблема в страната, а опитът на партньорите от другите страни помогна за развитие на модел за подкрепа на деца. В ресурсния център на ФПБ в гр.Дупница бяха предложени директни услуги и консултации на деца и семейства. Тази дейност бе подкрепена от Fondacione Albero de la Vita, Italy.

През 2016-2018 г. фондация „Партньори – България“ работи за развитие на нови инструменти и механизми за противодействие на насилието и тормоза в училищата. Тази дейност се изпълнява в партньорство със Спасете децата, Италия, PAR, Португалия, SOS Малта и фондация „Партньори – Унгария“ и с подкрепата на Европейската комисия, програма Еразмус + и програма Дафне.

От 2016 г. фондация „Партньори – България“ работи в мрежа на европейски организации, създадена да проучва и развива ефективни отговори на различни ценностни конфликти, доминиращи в държавите от Европейския съюз. Тази Европейска мрежа за ненасилие и диалог /European network for non-violence and dialogue/ организира семинари и дискусионни форуми в Европа по горещи проблеми като медии и социално напрежение, фалшиви новини, етнически конфликти и др.

 

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs