puretype
Partners Bulgaria

Конференция по въпросите на детското правосъдие

Share Button

На 17 януари 2018 г., фондация „Партньори-България“ в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, организира конференция по въпросите на детското правосъдие. Събитието се проведе в рамките на проект „Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции“, финансиран по програма JUST/2014/ACTION GRANTS на Европейската комисия. Д-р Димитров, заместник председател на ДАЗД откри конференцията, а представители на фондация „Партньори – България“ разказаха за инструментите и мерките, развити и прилагани в три Възпитателни-училища интернати в страната с цел намаляване инцидентите на тормоз и тяхното въздействие върху структурите, работещи в областта на правораздаване и изтърпяване на наказанията за малолетни и непълнолетни.

Бяха представени резултати от сравнителен анализ от изследване на възприятието за тормоз в трите държави, партньори по Проекта (България, Италия и Португалия). Представен бе инструмент за самооценка на специализираните институции за деца за оценка на капацитета за предотвратяване и справяне със случаи на тормоз. Описан бе план за действие и училищни политики  за превенция и справяне с тормоза между децата, настанени в специализирани институции.

На участниците беше предоставено Ръководство за работа за професионалисти, което обобщава цялостния опит и препоръките, изготвени в рамките на всяка фаза от процеса, осъществяван в структурите. Представена беше и брошура за деца за разпознаване и реакция при случаи на тормоз. Участниците в дискусията споделиха предложения и идеи за реформиране на системата за детско правосъдие.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs