puretype
Partners Bulgaria

Детско участие на общинско и областно равнище [Брошура]

Изтеглете брошурата оттук.

ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА ДЕТСКИТЕ СЪВЕТИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В АКТИВЕН ФАКТОР ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО РАВНИЩЕ

Фондация „Партньори – България“ работи с училищни, общински и областни съвети в общините Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Монтана, Вършец, Благоевград и Гоце Делчев.
Целта е подобряване на възможностите за детско участие на общинско равнище, както в процеса на вземане на решения, така и при решаване на съществуващите проблеми на децата в общините, където живеят. Бяха включени 180 деца на възраст между 14 и 18 г., представители на 8 общински и 1 областен съвета на децата в посочените по-горе градове. Децата са избрани чрез демократични избори да представляват своите съученици. В проекта участват и 45 представители на осемте общински администрации и Областната администрация на гр. Сливен.
Този проект е продължение на започналата през 2012 г. дейност на Фондация „Партньори-България“ за насърчаване на участието на децата чрез засилване на ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално равнище в партньорство с УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето и Министерство на образованието и науката. В периода 2012-2015 г. бяха създадени и развити 17 ученически съвета, създадени бяха и първите в страната 8 общински съвета и един областен съвет на децата в гр. Сливен.

Проектът „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs