puretype
Partners Bulgaria

Заедно срещу агресията в училище

Share Button

 

 

 

 

Контекст

Темата за насилието и агресията в училищата е изключително дискутирана през последните години и се е превърнала в един от основните проблеми, пред които са изправени училищата у нас. Агресивното поведение и тормозът съпътстват ежедневието на голям процент от децата в училище като оставят трайни последици за тяхното бъдещо развитие, социален живот и израстване. Училищният тормоз и агресия са явления, които не се ограничават в рамките на една държава или регион, а имат широк обхват, което ги превръща в проблем изследван от учени и специалисти от цял свят. Самото справяне с проблема е предизвикателство, което изисква комплексни действия насочени към всички участници в актовете на насилие и съвместна работа на всички организационни нива.

 Проектът

 През октомври 2015 г. Фондация „Партньори-България“ стартира изпълнението на проект, който да спомогне за развиването и прилагането на ефективен, общоучилищен модел за превенция и реакция на училищния тормоз, основан на алтернативни начини за разрешаване на конфликти между децата. Проектът е с продължителност три години.

 Цели

Дългосрочна цел на проекта е да се постигне културна промяна в училище чрез разпространение на ненасилствена комуникация, въвеждане на алтернативни методи за разрешаване на конфликти,  намаляване на агресивното поведение, което би могло да окаже негативно влияние върху пълноценното развитие на децата.

За да постигне целта си, партниращите организации от България, Унгария и Малта предоставят възможност на професионалисти от трите държави да изградят и приложат модел, който да допринесе за превенция на системния тормоз в училище.

 Дейности

 В допълнение партниращите организации по проекта ще обърнат внимание и на мобилизирането на останалите значими възрастни – родители, представители на граждански организации, младежки и социални работници и др. По този начин те също ще имат възможност да усвоят добри практики, които да повишат ефективността на тяхната работа, когато се занимават с въпросните проблеми.

 Дейностите по проекта включват:

  • Изграждане на програма, която да бъде тествана и адаптирана в училищата на страните партньори по проекта
  • Изграждане на институционален (общоучилищен) капацитет за разрешаване и превенция на конфликти
  • Изграждане и укрепване на междуинституционално сътрудничество
  • Разработване на препоръки и предложения за политики в областта

Партньорство

Проектът ще бъде реализира в три държави:

  • Унгария, с участието на Фондация „Партньори-Унгария” и гимназия Szolnoki Szolgaltatasi Szakkozep es Szakiskola,
  • България, с участието на Фондация “Партньори-България” и 130 СОУ „Стефан Караджа“, гр. София,

Малта, с участието на SOS – Solidarity Overseas Services, Malta

 

 

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs