puretype
Partners Bulgaria

Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

Share Button

 

JUST/2014/ACTION GRANTS

 Проект „Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца“

 По-голямата част от съществуващите политики, стратегии и практики за противодействие на тормоза между деца е ориентирана към училищната среда и контекст. В същото време, академичните и практическите изследвания на проблема в затвори и корекционни институции тепърва се разгръщат, като вниманието все още е насочено предимно към изследване на проблема между възрастни. От друга страна съществуват множество документи, свързани с темата за младежко правосъдие и съобразено с правата на децата правосъдие, но към момента стратегиите и програмите за адресиране на тормоза между деца са все още в развитие, особено по отношение на проблема в рамките на системата за детско правосъдие и съответните институции.

Проект „Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза в специализираните институции за деца“

Проектът е насочен към въвеждане на основан на детските права подход, който да бъде използван в центровете за задържане, корекционно-възпитателните институции или центровете за алтернативна грижа в процеса на изграждане на политики и процедури за справяне с тормоза между деца. Прилагането на такъв модел съответства напълно на международните стандарти, препоръчващи правосъдие съобразено с най-добрия интерес на детето и гарантиращо правото на закрила, благосъстояние и развитие. Не трябва да се забравя, че основната мисия на структурите, работещи в областта на детското правосъдие, е да работят за овластяването и възстановяването на децата, както и да насърчи тяхната успешна реинтеграция в обществото.

Дейностите по проекта ще се изпълняват в три европейски страни – България, Италия и Португалия, като се вземат предвид особеностите на съответните системи за детско правосъдие и услугите за деца в центровете за задържане, корекционно-възпитателните институции или центровете за алтернативна грижа.

Цели и дейности: Основна цел на проекта е да спомогне за подобряване на отношенията между децата, да стимулира сътрудничество, включително намаляване на случаите на агресивни прояви между деца, настанени във възпитателните училища интернати.

Предвидените дейности включват:

  1. Изследване на възприятието на случаи на агресивни прояви между децата във възпитателните училища-интернати. Изследването е базирано на валидизиран международен въпросник и ще бъде основа за междукултурни сравнения. Въпросникът ще бъде предоставен от Университета в Болоня и ще обхване възпитатели, социални работници, психолози и др., както и самите деца и младежи, настанени във ВУИ.
  2. Разработване на модел за развитие на отношения на сътрудничество между децата. Моделът включва създаване на инструмент за самооценка на ситуацията във възпитателните училища-интернати. Въпросникът ще включва и самооценка на капацитета за развиване на отношения на разбирателство и сътрудничество между децата, предотвратяване и справяне със случаи на агресивни прояви между тях.
  3. Фасилитиране на процеса на самооценка във ВУИ. Ще се идентифицират факторите, които осигуряват благополучието на децата и тези, които спомагат за възникване на негативни отношения между тях. Ще се определят мерките, необходими за прилагане на цялостна политика и процедури за подобряване на отношенията между децата.
  4. Прилагане на план за действие за подобряване на отношенията между децата и намаляване на агресивните прояви, изготвен от самите институции в сътрудничество с децата и младежите, настанени там.
  5. Изработване на комплект от документи, насочен към всички заинтересовани страни за превенция и противодействие на тормоза между деца и за създаване на позитивна среда. Основен резултат от проекта ще бъде изработване и прилагане на модел за развитие на позитивни отношения и сътрудничество, модел, който би имал приложение във всяка институция, където пребивават деца и възрастни.

Дейностите по проекта в България ще бъдат изпълнени съвместно с професионалистите и децата в три възпитателни училища-интернати:

  • “Ангел Узунов“ Възпитателно училище-интернат, Ракитово
  • “Никола Вапцаров” Възпитателно училище-интернат, Завет
  • “Христо Ботев” Възпитателно училище-интернат, Подем

Партньорство. Всички партньори по проекта са установени организации и държавни институции, отдадени на закрилата и благосъстоянието на детето. Save the Children Италия е координиращата организация, която заедно с Отдела за детско и младежко правосъдие към италианското Министерство на правосъдието и Университета на Болоня ще изпълни дейностите в Италия. Фондация „Партньори България“ е организацията, която изпълнява проекта в България съвместно с Държавна агенция за закрила на детето и МОН. В Португалия Par Respostas Sociais ще работи за постигане на целите на проекта.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs