puretype
Partners Bulgaria

Подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница

Share Button

Picture2

Фондация „Партньори – България” /ФПБ/ предоставя услуги за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница. От 2007 г. организацията разработва и въвежда в практиката цялостна иновативна методология за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения като предлага както директна работа с деца и техните родители, така и обучения на  специалисти за приложение на метода.

От 1 април до 31 октомври 2016 г. тази услуга се подкрепя от фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. Стойността на финансовите средства от фонда е 19 710 лева. Проектът се изпълнява в сътрудничество с Община Дупница.

В рамките на настоящия проект екип психолози на ФПБ планира следните дейности:

  • Повишаване капацитета на работещите с деца специалисти. Предвижда се усъвършенстване и въвеждане в практиката на методики за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения, включващи позитивна поведенческа подкрепа, включително работа с методите на психодрама. Ще бъде предложено обучение за местни специалисти /учители, възпитатели, психолози, педагогически съветници, социални работници и др./ за работа с иновативните подходи. След приключване на обучението на специалистите ще бъде предоставена възможност да получат подкрепа под формата на супервизия за развитието на конкретни случаи.
  • Директна работа с деца и семейства: В рамките на проекта ще се осъществява дългосрочна консултативна дейност с деца и семейства от града. Услугата се предоставя в Младежки център в гр. Дупница. Децата, юношите и техните семейства ще получат достъп до качествена психологическа подкрепа от обучени и опитни специалисти. Центърът разполага с двама психолози, които ще извършват индивидуално консултиране, групова работа и позитивна подкрепа в семейството. Родители ще получат възможност да участват в групи за подкрепа като екипът на проекта ще работи с родители за повишаване на техния капацитет за справяне с проблемно поведение у дома. Срещите ще помогнат и за изграждане на контакти, обмен на опит и взаимна подкрепа между тях.
  • Кръгла маса дискусия по проблемите на деца с емоционални и поведенчески затруднения. През септември 2016 г. ФПБ ще организира форум, който да даде възможност на експерти в областта да споделят опита си от работата с деца и семейства и да обменят добри практики и методи за работа.

За контакти:
Ирена Стоянова, Ресурсен център на Фондация „Партньори – България“ гр. Дупница, Младежки дом,   т: +359 886 750 963, dupnitsa@partnersbg.org

Фондация „Партньори – България“, София 1164, ул.Якубица 2а, ет.3  partners@partnersbg.org

 PG_BUL_native_cmykdupnitsa_logo

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs