puretype
Partners Bulgaria

Публична покана

Share Button

ФОНДАЦИЯ “ПАРТНЬОРИ – БЪЛГАРИЯ”

 ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

№ 1 от 07.03.2016 година

За провеждане на процедура на основание чл.7, т.1 от Постановление №118 на Министерския съвет от 20.05.2014 г. “Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:

Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак, в две обособени позиции.“

Срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 17/03/2016 г.

 Офертите се подават в офиса на Фондация “Партньори-България”, на адрес:

гр. София 1164, ул. “Якубица” № 2А, ет.3, ап.13.

 

Процедурата се провежда в изпълнение на Проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие “, по договор № 812108-42/22.06.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 3 “Изследвания и събиране на данни”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” (ПО 29), в рамките на финансиране от Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014г.

За повече информация изтеглете следните файлове:

 1. Образец на декларация за полевите ресурси на кандидата по Обособена позиция 1.
 2. Образец на декларация за полевите ресурси на кандидата по Обособена позиция 2.
 3. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър.
 4. Декларация от кандидата по чл.22, ал.1 и 2 от ПМС № 118/2014г.
 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за избор с предмет “Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак, в две обособени позиции по договор № 812108-42/22.06.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 3 “Изследвания и събиране на данни”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” (ПО 29), в рамките на финансиране от Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014г.
 6. Изисквания към офертите.
 7. Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на “Избор с публична покана”.
 8. Методика за оценка на офертите в процедура “ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА” за определяне на изпълнител с предмет: „Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ по проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак (ДННОПП) и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие (МПЖН)“.
 9. Техническа спецификация.
 10. Проект на договор с Изпълнителя.
 11. Покана за сключване на договор.
 12. Декларация за съгласие с условията в проекта на договора.
 13. Разписка за получаване на оферта.
 14. Входящ регистър на получените оферти.
 15. Декларация за безпристрастност и поверителност за оценителите в комисията, назначена по реда на чл.17 от постановление № 118 на Министерския съвет от 20.05.2014. в процедура за определяне на изпълнител с предмет “Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак, в две обособени позиции.

Въпроси и отговори по процедура “Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак, в две обособени позиции.

Протоколи от дейността на комисия, назначена със Заповед № BG 12-005 / 29.02.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.

Договор с изпълнител за извършване на изследване срещу възнаграждение – Национално изследване на домашното насилие (Национално изследване на престъпността).

norway grants

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs