puretype
Partners Bulgaria

Проведе се национална кръгла маса „Деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността“

Share Button

12790149_1260887513926995_46100707_o

На 10 и 11 март 2016 в гр. София Фондация „Партньори-България“ проведе национална кръгла маса „Деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността“, на която  представители на осем общински администрации от страната и Областна управа – Сливен,  заедно с представители на осем общински и един областен съвети на децата представиха заключителни резултати от съвместната си дейност по проекта „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“.

На кръглата маса децата, заедно с възрастните, представиха резултатите от проведени срещи и инициативи, обсъдиха ефективността на съвместната работа и поставиха цели за бъдещото развитие на детското участие на общинско ниво.

12842495_1260886593927087_1998094322_o

Представителите на детските съвети презентираха своите дейности, целящи да разрешат важни проблеми, засягащи децата и младите хора в осемте общини – агресията и насилието в училищата, употребата на наркотични вещества, ранните бракове на младежи от малцинствата, детското участие и др.

Бяха повдигнати важни теми като успешната работа на съветите с общинските и областни администрации, като за пример бяха посочени възложени бъдещи дейности на общинските детски съвети от общинските администрации и промяната в посока на създаване на култура на зачитане правата на децата и функционирането им като изразител на интересите и приоритетите на младите хора в общността.

12837427_1260885377260542_167353540_o

Дискутираха се и въпросите за  законодателна реформа за установяване на правото на участие на децата на общинско и областно равнище, оптимизирането на изборните процедури за членове на съветите, финансирането на общинските и областните съвети на децата и др.

12837438_1260887323927014_1207523396_o

Проектът „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени  организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Партньори-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

EEA_Grants_JPG_4642_1Saveti_na_decata_logo_full_color---for-web

 

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs