puretype
Partners Bulgaria

Конкурс за малки грантове за детско участие на пилотни общински и областен съвети на децата

Share Button

Saveti_na_decata_logo_full_color

Фондация „Партньори-България“ обявява конкурс за малки грантове за детско участие на пилотни общински и областен съвети на децата в рамките на проект „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Целта на конкурса е да стимулира мотивацията и активната гражданска позиция на младите хора, както и да се повиши информираността сред местната общност за начина на функциониране на съветите, за сътрудничеството с общинските и областните администрации, за инициативите на детските съвети и за възприемането на децата като граждани и равнопоставени притежатели на права.

Всеки един от осемте пилотни общински съвети на децата от Монтана, Вършец, Благоевград, Гоце Делчев, Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица и Областен съвет на децата – гр. Сливен може да участва с проектно предложение в подкрепа на свои инициативи, чрез които да бъде решен актуален проблем на децата в общината/областта. То трябва да бъде обсъдено с експерти от общинските и областните администрации на срещите по кооперативно планиране, които са една от основните дейности по проекта.

Дейностите по малките проекти на съветите могат да се осъществяват от декември 2015 г. до март 2016 г., а максималната сума, за която се кандидатства, е 300 евро (587 лв.).

Крайният срок за кандидатстване е 15.12.2015 г. в 24.00 ч., като попълненият формуляр се изпраща на partners@partnersbg.org.

Тук може да изтеглите пакета с необходими документи, които са ви необходими за ваша информация, като той включва:

  1. Формуляр за кандидатстване;
  2. Насоки за кандидатстване;
  3. Наръчник за изпълнение на проекти по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
  4. Договор, който се подписва след одобрението на проектното предложение;
  5. Дневник на проекта: отчетна форма на проекта, която се изпраща след приключване на дейностите;
  6. Финансов отчет: отчетна форма на бюджета проекта, която се изпраща след приключване на дейностите.

EEA_Grants_JPG_4642_1Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Партньори-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs