puretype
Partners Bulgaria

ФПБ проведе обучение за фасилитатори – експерти по детско участие

На 8 и 9 октомври 2015 г. ФПБ проведе в гр. Сливен обучение на тема “Фасилитиране на процеса на кооперативно планиране за засилване на ролята на общинските/областния детски съвети и превръщането им в активен фактор при вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище”.

Обучението беше последното от десетте в рамките на проекта “Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В него взеха участие 22 участника – експерти от общински и областни администрации, както и специалисти от училища от осем общини – Благоевград, Гоце Делчев, Вършец, Монтана, Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица – и от област Сливен.

Обучението беше двудневно и целите му бяха:

  • да разшири познанията и уменията на участниците за фасилитиране на процеса на кооперативно планиране с участието на всички заинтересовани страни за решаване на актуални проблеми на децата на общинско и областно равнище;
  • да представи същността и технологиите на фасилитиране на процеса на кооперативно планиране;
  • да стимулира формиране на нагласи за успешен процес с участието на всички заинтересовани страни, заедно с децата – представители на ученическите съвети.

Предстои петмесечен процес, при който деца и възрастни заедно ще осъществят процес на приложно съвместно планиране по въпросите на децата на общинско и областно равнище. Ще разработят 8 общински и 1 областна програма за детско участие и ще изведат 9 приоритета и проектни идеи за разработване на малки проекти.

Успех на колегите!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени  организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Партньори-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs